دوره های نظام مهندسی

تقویم آموزشی

سوالات نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی برق خرداد 93

برای مشاهده پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق خرداد 93
 
 
به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


 

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی کلیک نمایید.

جهت دانلود سوالات کامل آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی خرداد 93 کلیک نمایید.

 

 

سوال  1) با اتصال بدنه به  N سیستم به  TN تبدیل میشود بنابراین گزینه 2 صحیح است.


سوال  2) گزینه 1


سوال 3) گزینه 2 براساس صفحه 250 کتاب راهنمای تاسیسات 


سوال  4) گزینه 3 

ZSc ≤  (√ 3 X u0) / 2  Idf    ⇒  ZSc  ≤ ( √ 3 x 220) /  2x 200        ⇒  ZSc  ≤   0.95 


سوال 5) براساس صفحه 239 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 2 صحیح است.


سوال 6) گزینه 1 صحیح است. 

QC=100(tg cos-1 0.7 - tg cos-1 0.9)+120(tg cos-1 0.8 - tg cos-1 0.9) - 50=35.5  KVAR


سوال 7) براساس صفحه 44 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.


سوال 8) با توجه به اینکه خازن از محل نصب خود به طرف منبع ضریب توان را اصلاح میکند ، در هر سه نقطه  D , C, B خازن نیاز است زیرا کنتور باید ضریب قدرت را اصلاح شده اندازه گیری کند تا جریمه تعلق نگیرد. بنابراین گزینه 1 صحیح است.


سوال 9) گزینه 3 صحیح است .با توجه به صفحه 92 کتاب مبحث 13  ═>  2.5=K

 

 ISC  ≥ 2.5 x 250   ⇒   ISC ≥ 625 A 


سوال 10) بر اساس صفحه 12 مبحث 15 پنج آسانسور یعنی گزینه 1 صحیح است.


سوال 11) بر اساس صفحه 31 مبحث 15 گزینه 3 صحیح است.


سوال  12) گزینه 1 

 

 

مشترک شماره یک

مشترک شماره دو

 

دیماند

1000 KW

500 KW

پول دیماند مشترک شماره یک بیشتر است

انرژی اکتیو

30000 KWh

30000 KWh

پول انرژی اکتیو هر دو برابر است.

انرژی راکتیو

13500 Kvarh

15500 Kvarh

 

ضریب قدرت

cos Ø1= cos tg-1

13500/ 30000 = 0.91

cos Ø2= cos tg-1

15500 / 30000 = 0.89   

 

هزینه انرژی راکتیو

پول انرژی راکتیو نمی دهد

پول انرژی راکتیو می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                       

ولی نمیتوان براساس داده های مسئله قضاوت کرد زیرا مشترک شماره یک پول دیماند بیشتری می دهد اما در عوض پول انرژی راکتیو نمیدهد. لذا گزینه یک صحیح است.


سوال 13) گزینه 2 ، AWG مخفف American wire gauge و واحد اندازه گیری مقطع کابل در استاندارد آمریکاست و با نسبتی قابل تبدیل به mmاست لذا گزینه دو صحیح است. 


سوال  14) گزینه 4


سوال  15) گزینه 3،  با توجه سیستم اول که TN-S است بدنه نباید به الکترود زمین مستقل وصل شود و در سیستم دومی که TT است اتصال بدنه به زمین اجباری است.

                             RA2  I  ≤ 50 V   ⇒  RA2 x 0.3 ≤ 50  ⇒    RA2  ≤  166 


سوال 16) چون موتور 400 ولت ستاره است لذا نمیتوان به این موتور 400 ولت را به صورت مثلث داد لذا ستاره مثلث کردن آن شدنی نیست و باید با راه انداز نرم استارت شود . لذا گزینه یک صحیح است.


سوال 17) بر اساس صفحه 336 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 پاسخ صحیح خواهد بود زیرا همبندی اصلی را نباید حذف نمود.


سوال  18) گزینه 2

     % ∆u= (350x150x100[(0.092/2 )x 0.8 + (0.08/2) x 0.6)] / 3802 x 0.8 = 2.76 %


 سوال 19) گزینه 4

     Zsc = √[ (RT + R ph+ R N)2 + (XT + Xph+ X N)2 ) ] 

      Zsc = √[ ( 0.0038 + 0.092 / 2 x 0.15 + 0.092 /2 x 0.15)2 + ( 0.0149 + 0.06/2 x 0.15 + 0.08/0 x 0.15)2]  ⇒  Zsc = 0.032


سوال 20) گزینه 4 

      ISC  ≥ K I relay  ⇒ 220/ 0.032  ≥  1.25   I relay   ⇒  I relay ≤   5500   5500 / 800 = 6.8    


سوال 21) گزینه 2

      220 / 0.032   ≥ 3.5 In        ⇒     In  ≤  1964 A

         جریان بار I = 350000/( √ 3 x 380 x 0.8) = 664 A    

پس با توجه به جریان بار ،جریان فیوزباید حداقل 800 آمپر و حداکثر 1964 آمپر باشد.


سوال 22) گزینه 1

      ولتاژ اولیه اعمال شده = % Uk x  ولتاژ نامی اولیه 

                                  = %6 x 20000= 1200 V 


سوال 23) گزینه 3

ZT = ( Uk x U2 ) / 100 ST = 6 x 400 2 / 100 x 400000 = 0.024 Ω 


سوال 24) گزینه 2

RT = ( Ur x U2 / 100 S= 1.61 x 400 2 / 100 x 400000 = 0.00644     


سوال 25) گزینه 1 ،  بر اساس صفحه 30 مبحث 13 

  X = 5 m 

Y = ( n + 2 ) x عرض اتاق

   = ( 3 + 2 ) x 3 = 15 m


سوال 26) بر اساس صفحه 49 مبحث 13 گزینه 4 صحیح است.


سوال 27) گزینه 3 


سوال 28) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 3 صحیح است.


سوال 29) بر اساس گراف صفحه 338 راهنمای تاسیسات الکتریکی گزینه 1 صحیح است.


سوال 30) گزینه 2


سوال 31) گزینه 1

r = h tg (B/2) ⇒ r = ( 5 - 1.5 ) tg (90/2) = 3.5 m

X = √ ( 3.52 + 3.52) = 4.95 m 

90- 20 log 4.95 = 76.1 db  ⇒   شدت صدا


سوال 33) گزینه 3 

I SC = S / √3 V = 500 MVA / √3 x20 KV = 14434 A

کابل XLPE ⇒ K= 143 

تحمل اتصال کوتاه S2  K2 ≥ ISC2 t   ⇒    S2 x 1432  ≥ 14434 2 x 1   ⇒  S  ≥  101 mm2


سوال 34) بر اساس مبحث 12 گزینه 1


سوال 35) بر اساس مبحث 12 گزینه 4


سوال 36) گزینه 4


سوال 37) گزینه 2 

CP =( V x 3600 x K ) / T 

CP = ( 0.75 x 3600 x 2 ) / 0.38 = 14210 


سوال 38)  با توجه به ارتفاع 8 متر و صفحه 45 مبحث 15 گزینه 1 صحیح می باشد.


 سوال 39)  با توجه به  صفحه 39 مبحث 15 گزینه 4 صحیح می باشد.


سوال 40) گزینه 1 

0.8 x In = 0.8 x 630 = 504 A     ⇒   3 x 504 = 1512 A    ⇒   1512 A = جریان رله مغناطیسی

 درهنگام استفاده از فیوز دیر ذوب باید  :  ISC 1512 A      ⇒   1512 ≥  5 In   ⇒    In ≤ 302 A        


سوال 41) گزینه 4

فیوز زود ذوب  

⇒   1512  ≥  3.5 In      ⇒  In  ≤  432 A           


سوال 42) گزینه 1 

 ISC  =  In / %Uk  =  ( 1250000 / √3 x 400  ) / 0.06 = 30.07 KA


سوال 43) گزینه 2


سوال 44) گزینه  2 

با توجه به افزایش جریان اتصال کوتاه ناشی از موتور پس جریان اتصال کوتاه  کلید CB3 افزایش یافته و بیش از 30.07 کیلو آمپر می شود.


سوال 45) گزینه 4 

2 / 1.1 = 1.82 


سوال 46) گزینه 4


سوال 47) گزینه 1


سوال 48) گزینه 1


سوال 49) گزینه 1


سوال 50) خازن انفرادی در مجاورت بار نصب میشود لذا گزینه 1 صحیح است.


سوال 51) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 3


سوال 52) با توجه به رعایت فاصله 1.5 متر از مرکز هر بازشو گزینه 4


سوال 53) گزینه 3


سوال 54) بر اساس مبحث 2 گزینه 3


سوال 55) بر اساس مبحث 2 گزینه 2


سوال 56)  گزینه 4

با توجه به اینکه  RE= 10Ω  است :                                                                                                                                 

RB    (RX 50)/(220-50)         ⇒       R≤ (10X50) / (220-50)       ⇒          RB   2.94

RB1=4Ω  و   RB1 ||  RB2   ≤  2.94  ⇒  4 || RB2 ≤  2.94 ⇒  RB2 ≤ 11.9 ⇒  RB2 = 10 Ω

 


سوال  57) گزینه  1 براساس صفحه 98 کتاب راهنمای تاسیسات الکتریکی


سوال  58) براساس مبحث 3 گزینه 4


سوال  59) براساس صفحه  96 مبحث 13 گزینه 1 صحیح است.


سوال  60) گزینه 4

0.5 X RA ≤ 50   ⇒ RA ≤ 100


 پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی پاسخ آزمون نظام مهندسی آزمون نظام مهندسی نظام مهندسی کلید سوالات آزمون نظام مهندسی خرداد 93 آزمون نظام مهندسی خرداد 93 نظام مهندسی برق 93 پاسخنامه تشریحی برق 93 پاسخنامه تشریحی نظام مهندسی برق 93 پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی برق 93 کلید تشریحی آزمون نظام مهندسی برق پاسخ آزمون نظام مهندسی برق پاسخ آزمون نظام مهندسی برق 93 آبان 93 آزمون نظام مهندسی آبان 93 آبان
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 اعلام تاریخ مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی  [ شنبه، 8 شهريور ماه، 1393 ] 1365 مشاهده
 سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت 97  [ يكشنبه، 23 ارديبهشت ماه، 1397 ] 3722 مشاهده
 دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی خرداد 93  [ جمعه، 23 خرداد ماه، 1393 ] 6276 مشاهده
 تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی بهمن 94  [ چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 ] 1677 مشاهده
نام شما: مهدی
ایمیل شما: زلز@ffff.com

در مورخه : سه شنبه، 21 مرداد ماه، 1393

چهارشنبه 22 مرداد نتایج رو اعلام می کنند

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: bargh.hormozgan91@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 1 تير ماه، 1393

با عرض سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم با توجه به اینکه دفترچه سوالات متفاوت بود و جای سواله هم تفاوت ؟ آیا جای گزینه ها هم در هر دفتر چه با هم فرق داشت؟ ممنون

جوابیه ها

نام شما: حسین
ایمیل شما: hkhosravi1@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

منم این سوال رو دارم.لطفا یکی پاسخ بده و اگه مقدوره کلید دفترچه سری 302B رو برام ایمیل کنین

جوابیه ها

نام شما: جعفر
ایمیل شما: jafar_lotfi@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

سلام لطفا اگه دفترچه B گیرت اومد برای منم میل کن

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مرتضی
ایمیل شما: m.bkh67@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 1 تير ماه، 1393

جواب سوال 50گزینه 3میباشد

ارسال جوابیه ]

نام شما: مرتضی
ایمیل شما: m.bkh67@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 1 تير ماه، 1393

جواب  سوال  47هم گزینه 2     راه اندازی 35% است نمونه سوال 92

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی جوادی
ایمیل شما: am7870@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

نه 47 همون گزینه 1 درسته، من بد خوندم

 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی جوادی
ایمیل شما: am7870@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

جولب سوال 47 گزینه  2 نیست؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی جوادی
ایمیل شما: am7870@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

با سلام

جواب سوال 34 1 و جواب سوال 35 هم 4 می باشد.

با سپاس از شما که جواب بقیه سوالات را در سایت قرار دادید.

پیروز باشید

ارسال جوابیه ]

نام شما: milad
ایمیل شما: milad.5153@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 خرداد ماه، 1393

فرمول سوال 25 برای بدست آوردن طول جلوی ترانس :

(n+2)* طول یا عرض اتاق ترانس

عرض اتاق ترانس = 3

طول اتاق ترانس= 4

بنابراین y هم میتونه 15متر باشه و هم 20 متر.

 

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: bargh.hormozgan91@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 1 تير ماه، 1393


عرض اتاقها 3 بوده پس طبق فرمول 3 تا اتاقداشتیم که میشه 15 دیگه 20 را از کجا آوردی دوست عزیز

 

جوابیه ها

نام شما: milad
ایمیل شما: milad.5153@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 2 تير ماه، 1393

طبق فرمول اگر دقت کنید (n+2)* طول یا عرض اتاق ترانس 

از کلمه (یا) استفاده شده است حالا 3 تا اتاق داشتیم با طول 4 و عرض 3 متر

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: TAVAS@YAHOO.COM

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393

دقت کنید سوال حداقل رو خواسته پس 15 جواب هست نه 20

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 خرداد ماه، 1393

سلام.در سوال 36 با مراجعه به سایت شرکت برق تعرفه ی مصرفی مازاد بر مبنای تعرفه ی آزاد و قدرت قراردادی بر مبنای تعرفه ی عادی محاسبه خواهد شد.

پس گزینه ی 3 صحیح است.

البته در دوره ی اول تذکر کتبی داده می شود و در صورت تکرار طبق بند بالا رفتار می شود.

اشکال گزینه ی 4 اینست که در صورت تکرار گفته قدرت قرائت شده بر مبنای تعرفه ی آزاد حساب می شود.

دوستان نظر دیگه ای دارند؟

جوابیه ها

نام شما: امیر
ایمیل شما: amirseyfikar@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 خرداد ماه، 1393
قیمت مناسباتی رو خواسته به اخطار ربطی نداره من خودم کارمند اداره برسم تا ديماند خریداری شده بر اساس ديماند و مابقی با تعرفه ازاد
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: nafiseh
ایمیل شما: n.darbani65@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 خرداد ماه، 1393

سلام بچه ها کی فکر میکنه قبول میشه؟ این بار خیلی سخت بود من دفعه دومه که امتحان میدم دفعه قبل با 49 درصد قبول نشدم ولی این بار خیلی سخت بود اصلا خوب امتحان ندادم داغونم

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: bargh.hormozgan91@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 1 تير ماه، 1393


کاملا موافقم من هم دفعه دومم بود که امتحان میدادم دفعه قبل ساده تر بود من هم حالم گرفته انشاءالله دفعه بعد قبول می شیم

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: برجسته
ایمیل شما: a_barjesteh2006@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 خرداد ماه، 1393

سوال 39 گزینه 4 درست است

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسن
ایمیل شما: h.allahyari27@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 خرداد ماه، 1393

lotfan javab ra baray man email mekonid 

tashakor

ارسال جوابیه ]

نام شما: وحید
ایمیل شما: vahid.ra2014@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 خرداد ماه، 1393

چرا جواب سوال 51 و 52 سه تا دتکتور نمیشه؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen.1364567@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 خرداد ماه، 1393

سلام

جواب سوال ۳۲ گزینه ۴ است.

جواب سوال ۳۷ چون گفته بین ۲ طبقه و نه ۱ طبقه یه کم مشکوکه

نمی خواهید جواب های اشتباه رو اصلاح کنید؟

سوال ۳۶ که واضحه اشتباه حل شده، سوال ۷ گزینه ۱ صحیح است طبق مبحث ۱۳ از اون گذشته چه جوری ۲ تا المان می تونند در ۲ نقطه سری باشند؟!!!!

ارسال جوابیه ]

نام شما: mehdi
ایمیل شما: mehdi2007_afghahi@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 خرداد ماه، 1393

ج س.19

چون سیستم  TNC  است.

240*4

2RL+RT)+j(2XL+XT)=ZSC)

پس جواب 0.049996

وگزینه 3 یعنی 0.05 جواب صحیح میباشد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: a.janan2@gmail.com

در مورخه : شنبه، 31 خرداد ماه، 1393

سوال 40 و 41 چرا نمیشه از فیوز استفاده کرد؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: mojtaba
ایمیل شما: mojtabayavari85@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

با سلام پاسخ سوال7 مگر گزینه های 1 و 2 (گزینه 4) همدیگر را نقض نمیکنند؟ اگر همدیگر را نقض هم نکنند چطوری باید درست بودن گزینه 2 را نتیجه گیری کرد؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: Zhila
ایمیل شما: Zhila-2010@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393
: Soale 1 Badane vaghti ham be zamin vasle o ham be nol, olaviyatesh mage ba zamin nist?! Soal nagofte k etesalesh be zamin ghat mishe
ارسال جوابیه ]

نام شما: فرشاد
ایمیل شما: fr.sharifi@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

با سلام

سوال 10 اشتباه حل شده شده چرا که تحت هیچ شرایطی نمی توان 4 دستگاه آسنسور را در یک چاه قرار دارد(چون تو سوال نگفته ما 5 تا آسانسور داریم گفته تحت چه شرایطی 4 تا رو میشه تو یه چاه گذاشت )

جوابیه ها

نام شما: امیر
ایمیل شما: amirseyfikar@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 خرداد ماه، 1393
نمیتوان 4تا آسانسور را تو یک چاه قرار داد مگر 5تا یا بیشتر داشته باشيم میشه طبق کتاب
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: navid
ایمیل شما: asheghe_yekta

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

بابا کسی نیست جوابه کاردان ها رو بده

ارسال جوابیه ]

نام شما: داود
ایمیل شما: damoon.old@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

در مورد سوال 9

با توجه به اینکه جریان  نامی فیوز بکار رفته 250Aمی باشد وطبق صفحه 92 مبحث 13 فیوز های با رنج جریانی بالای 63Aاز نوع فیوز دیر ذوب می باشند در نتیجه K=5خواهد بود. بنابراین

Isc=K*In=5*250=1250A خواهد بود پس گزینه1 صحیح می باشد.

با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: داود
ایمیل شما: DAMOON.OLD@GMAIL.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

در مورد سوال 9:

با توجه به اینکه فیوز (250A) می باشد یعنی از 63 آمپر بیشتر است طبق صفحه 92مبحث 13 این فیوز از نوع دیر ذوب می باشد پس K=5خواهد بود در نتیجه

Isc=K*In=250*5=1250A  خواهد بودو گزینه 1 صحیح می باشد.

با تشکر

 

جوابیه ها

نام شما: علی جوادی
ایمیل شما: am7870@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

سوال 9 درست حل شده، فیوز  انشعاب اصلی تغذیه کنتور ( قبل از کنتور) باید k=2.5 در نظر گرفت

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: شهرام
ایمیل شما: b.hassani55@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 خرداد ماه، 1393

مهندسین عزیز هر چی که علامت زدن که درست نیست یه برادری میگه باید ازفیوز دیر  ذوب استفاده کرد و k هم مساوی 5 در صورتیکه فیوز قبل از کنتور نصب شده و k در اونجا 2.5 هستش   دوم محل قرار گیری خازن باید قبل از کنتور نزدیک بار باشه تا توان راکتیو اصلاح کنه منظور اداره برق نیست                           یک ذره دقت خوبه مهندسین  

ارسال جوابیه ]

نام شما: bahar
ایمیل شما: bahari.sb@gmail.com

در مورخه : شنبه، 31 خرداد ماه، 1393

سوال 40 و 41 اصلا نیاز به حل نداره چون گفته به جای کلید خودکار از فیوز استفاده بشه و چون فیوز جداساز نیست این امکان نداره

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 3 تير ماه، 1393
در خصوص سوال 33 اگه بخوایم پارامتری حلش کنیم، باتوجه به مقدار خیلی کم ضریب زیان میتونیم نتیجه بکیریم ک بهای پرداختی مشترک بیشتر از دو هستش. چرا اطلاعات کافی نیست? گفته ک هر دو مشترک از یک تعرفه استفاده می کنند.
جوابیه ها

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 3 تير ماه، 1393

سوال 12

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: دلسوز
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393

شک نکنید سوال 32 گزینه 2 درسته. گزینه 3 گزاره درستی نیست. چرا که بنا به گزینه 3، مالک تحت هیچ شرایطی حق فروش واحد را ندارد که یک جمله غلطی میباشد. مالک تحت شرایط ذکر شده در گزینه 2 حق فروش را دارد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: vahid
ایمیل شما: vahid5353@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

با سلام لطفا سوالات برق با جوابش را برام میل کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: گرامی
ایمیل شما: geramis@ymail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

با سلام و احترام .اگه امکان داره جواب سوالات رو برام ایمیل کنید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: ایوب باباسالاری
ایمیل شما: babasallari@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 2 تير ماه، 1393

در صورت امکان پاسخ تشریحی سوالات را ایمیل فرمایید - با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: BARGH@ENGINEER.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

جواب سوال 8 به نظر صحیح نمیاد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: ح . ج . ل
ایمیل شما: rahman@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393


سلام

برا سوال 8  اگر میگفت 2 به 1 وصل میشد سیستم به TN  تبدیل میشد ولی چون گفته از 1 به 2 به نظر من سیستم تبدیل به TT  می شود .

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: MOHSEN64@YAHOO.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

 با سلام

سوال 8 غلط حل شده . گزینه صحیح 2 است . راهنمای تاسیسات بخش نیرو

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: senator_sumberamback@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

سوال 7 گزینه 4 صحیح می باشد یعنی مقاومت 50.7 اهم زیرا اگر یک هادی بیگانه با یکی از فاز ها برخورد کند تمام کلید های محافظ جان عمل خواهند کرد وجریانی برابر با 0.93 امپر از مقاومت عبور خواهد کرد که برای مقاومت 50.7 ولتاژ کمتر از 50 خواهد داشت.

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mahdi.amini64@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393
سوال ۱۵... اتصال در نقطه A امکان پذیر است در نتیجه گزینه ۴ صحیح اگر نه، چرا؟
جوابیه ها

نام شما: hesam
ایمیل شما: senator_sumberamback@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

باید اصلاح ضریب توان بعد کنتور انجام گیرد اگر قبل کنتو انجام گیرد هیچ معنی برای شرکت برق ندارد

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mahdi.amini64@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393
سوالات ۲۵ الی ۳۱ برای دانلود قرار داده نشده اند. لطفا پیگیری کنید
ارسال جوابیه ]

نام شما: saeed
ایمیل شما: saeid_rezaei3@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

سوالات ۲۵ الی ۳۱ برای دانلود قرار داده نشده اند و حل سوالات فقط تا سوال 16 است. لطفا پیگیری کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: mohammad
ایمیل شما: m_goodarzvand@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

باسلام لطفا سئوالات رشته تاسیسات برقی خرداد93راباپاسخنامه برای اینجانب ارسال بفرمایید.       متشکرم

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad.rezvani@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 10 تير ماه، 1393

بازم میگم سوال 32 جوابش میشه 2. گزینه 3 میگه به هیچ وجه مالک نمیتونه خونه مورد دار رو بفروشه که جمله درستی نیست، به شرط گفته شده در گزینه 2 میشه خونه رو فروخت...

ارسال جوابیه ]

نام شما: MS
ایمیل شما: ms84ms@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

با سلام و احترام در صورت امکان لطفا سوالات آزمون برق 93 وجوابهایش را برایم ایمیل فرمایید. متشکرم

ارسال جوابیه ]

نام شما: bita
ایمیل شما: azadehdel.b@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

lotfan soalaye 93 ba javab vasam mail konid

ارسال جوابیه ]

نام شما: حامد عنایتی
ایمیل شما: enayati_90@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 10 تير ماه، 1393

با توجه به سوالات 302 D لطفا پاسخنامه را ارسال کنید با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: bagher
ایمیل شما: bagher230@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 10 تير ماه، 1393

کلید اصلی برق کی میاد یکی جواب بده

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد فسیحی
ایمیل شما: taktaz405@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

سلام..لطفا پاسخ نامه سوالات رو کامل واسم ایمیل کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: pager@alborzi.com

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

در مورد سؤال 1:

صفحه 250 کتاب راهنمای تأسیسات برقی بند 621-5-7 اشاره کرده بسته به نوع اتصال زمین به سیستم TN یا TT تبدیل می شود. حال چگونه می فرمایید که به سیستم TN تبدیل می شود؟

شکل 621-17 را نیز ملاحظه نمایید.

 

در مورد سؤال 5:

صفحه 236 کتاب راهنمای تأسیسات برقی بند 621-3-5 یادآوری 1 ، اشاره کرده حداکثر مقاومت 2.9 می باشد. این مطلب که شما می فرمایید کجا ذکر شده است؟

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 خرداد ماه، 1393

در مورد سوال 5 : 

با توجه به صفحه 239 راهنما مبحث 13گزینه ی 2 صحیح است

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: BARGH@ENGINEER.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 خرداد ماه، 1393

سوال 5 عینا مانند در دوره های قبل است و درست حل کرده اما سوال 1 با توجه به اینکه مقاومت RB و RA متفاوت است فکر نکنم به TN تبدیل شود ؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: mina
ایمیل شما: mina_shk@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 5 تير ماه، 1393

با سلام و احترام

ممنون از اینکه کلید اولیه سوالات رو گذاشتید

از نظر من بعضی از جوابها نیاز به اصلاح دارن که با اجازه براتون شرح می دم

1- سوال 7 در کتاب صفحه 44 فقط گزینه 1 عینا اومده که فکر میکنم همین 1 پاسخ صحیح باشه.

2- در سوال 21 با توجه به توضیحات مندرج در صفحه 40 کتاب مبحث 13 که گفته "هر تابلو باید به به وسیله حفاظتی )کلید خودکار یا فیوز( مخصوص به خود مجهز باشد و جریان نامی وسیله حفاظتی نباید از جریان نامی تابلو بزرگتر باشد " لذا گزینه 630 امپر که گزینه 1 است پاسخ صحیح است.

3- سوال 32 پاسخ صحیح احتمالا گزینه 4 است با توجه به توضیحات صفحه 14 از مبحث22

4- در سوال 47 کسینوس فی هنگام راه اندازی حدود 0.35 است که در سوالات دو سال قبل هم برای محاسبه افت ولتاز راه اندازی از همین عدد استفاده شد لذا گزینه 2 پاسخ صحیح است.

5- در سوال 51 باتوجه به اینکه فاصله ها ی مراکز دو در بیش از 3 است لذا دو دتکتور بین اسانسورها و دو دتکتور هم ار اسانسور اول و سوم قرار میگیرد که در مجموع 4 دتکتور می شود و گزینه 4 درست است.

 

جوابیه ها

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 5 تير ماه، 1393

در مورد سوال 7 منم با نظر شما موافقم

سوال32- حتما 4 هستش، خودم سر جلسه دیدم

سوال 47- احتمالا گزینه 2 درسته، طبق سوالات سالهای قبل،  اما هیچ منبعی براش نیست

سوال 51- ذکر شده فاصله مرکز بازشوی در آسانسور از دتکتور باید 1.5 باشه ک با 3 عدد تحت پوشش قرار می گیرد.

 

در کل سوالا خیلی بی منطق و سخت بود(خییییلی)

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: mina
ایمیل شما: mina_shk@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 5 تير ماه، 1393

ممنون از توجه شما mohsen_smv@yahoo.com

به نظرم موقعیت دتکتورها در سوال 51 به صورت زیر هست :

(d1)----  اسانسور1---- (d2)----   اسانسور2---- (d3)  ---- اسانسور3 - --(d4)

ارسال جوابیه ]

نام شما: milad
ایمیل شما: milad-s@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 5 تير ماه، 1393

سلام مینا خانوم 

باهاتون در تمام موارد موافقم بجز سوال 51 !!! 

شما مثل اینکه در طراحیتون خیلی دارید محکم کاری میکنید !!

در بدترین حالت اگر یک دتکتور دو در رو پوشش نده هر یک دتکتور یک در رو که میتونه پوشش بده !!!!

دیگه چهار تا برای چی ؟ ولی در سوال 52 با دو دتکتور میشه هر سه در رو پوشش داد !!!

ارسال جوابیه ]

نام شما: مسعود
ایمیل شما: masoud_4825@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 6 تير ماه، 1393

با عرض سلام

طراحی سوالات در این دوره دارای اشکالات اساسی وزیاد است مثلا در مورد سوالی که گفته در چه صورتی می توان چهار دستگاه آسانسور را در یک چاه قرار داد این سوال دوپهلو می باشد و یا سولات دیگر که مثل سوال 7 و یا سوال 32 اینها همگی دو پهلو و دارای مشکل هستند که امیدواریم سازمان نظام مهندسی ارفاق کلی در خصوص همه داوطلبان نماید

باتشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 6 تير ماه، 1393
سوالات 51 و 52 بترتیب 3 و 2 دتکتور میشه. کسی در مورد 12 نظری نداره? بنظر من اگه پارامتری حلش کنیم میشه نتیجه کرفت ک مشترک 1 هزینش از 2 بیشتره باتوجه ب مقدار خیلی کم ضریب زیانش.
ارسال جوابیه ]

نام شما: فاطمه رضوی
ایمیل شما: fatemeh_razavi_oriflame@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 8 تير ماه، 1393


با سلام خدمت دوستان عزیز

واقعن امسال در طراحی سوالات اشکالاتی دیده میشه که با آوردن جزوه و اساتید هم به راحتی باتوجه به مدت آزمون نمیشد حل کرد.متاسفانه آزمون آذر 92 نمره من 49 شد این آزمون هم که با این طراحی آدمو ناامید میکنه......

سوال 1) چرا گزینه 2 با توجه به نحوه زمین شدن گزینه 4 میشود.

سوال 10) طبق آیین نامه 15-2-2-1-3 بدون شک تعداد بیشتر از چها دستگاه آسانسور می توان حداکثر 4 دستگاه را در یک چاه قرار داد به عبارتی اگر 5 یا 6 آسانسور در ساخنمان باشد 4 تای آن را میتوان در یک چاه قرار داد ضمن اینکه این سوال مورد دارد بهترین حالت گزینه 4 می باشد...

سوال 25) طبق فرمول کتاب هم میتونه 15 باشه هم 20 (به نظر من سوال استانداردی نیست)

سوال 32) جواب در صفحه 14 مبحث 22.

 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: افشین
ایمیل شما: afshindavodi169@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 8 تير ماه، 1393

سوال 32 قطعا گزینه 4 درسته وگرنه کل سوال غلطه

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.co

در مورخه : يكشنبه، 8 تير ماه، 1393
در مورد ١٢ کسی نظری نداره?
ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad.rezvani@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393

با سلام، نظر من در مورد بعضی از سوالات مورد بحث

7- با توجه به جمله صریح کتاب در مبحث 13 ص 44 گزینه 1 درست است.

10- با توجه به مبحث 15 ص 12 گزینه 1 درست است.

25- با توجه به اینکه حداقل ابعاد خواسته شده است گزینه 1 صحیح است.

32- با توجه به مبحث 22 ص 14 گزینه 2 درست است.

35- با توجه به مبحث 12 گزینه 2 درست است.

36- گزینه 3 درست است.

47- با توجه به سوالات سالهای قبل گزینه 2 درست است.

59- با توجه به راهنمای مبحث 13 ص 129 گزینه 1 درست است.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: افشین
ایمیل شما: afshindavodi169@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393

در مورد 32 بازم کسی گزینه 4 زده؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393

32- 4 درسته

در مورد 12 نظری نیست ؟؟؟

بنظرم مشترک 1 هزینش بیشتره نسبت به 2(با توجه به ضریب زیان خیلی کم و قدرت قرار دادی ها)

ارسال جوابیه ]

نام شما: فاطمه رضوی
ایمیل شما: fatemeh_razavi_oriflame@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 9 تير ماه، 1393

سوال 32 باید گزینه 4 باشد...

اینجا جوابی قطعی نیست.ارسال نظرات...هر کسی داره دلیل خودشو میاره ولی سوال 32 دیگه شکی از بایت اینکه گزینه 4 است وجود نداره!!!

 

همه دوستان پیروز باشید ...

ارسال جوابیه ]

نام شما: بنیامین بابایی
ایمیل شما: benyamin.babaei@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 11 تير ماه، 1393

دوستان . امسال سوالات اصلا به منابع اعلام شده ربطی نداشت. اکثر سوالات خارج از منابع بود.... این سیاست طراحان هست که آمار قبولی رو پایین بیارن.. اگه دست خودشون بود اصلا امتحان نمی گرفتن.. بناچار طبق قانون مجبورن امتحان بگیرن.  

در ضمن جواب امتحان کی میاد؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad.rezvani@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 12 تير ماه، 1393

دوستان جواب اومد و متاسفانه دوتا از سوالاتی که فکر نمیکردم غلط باشه غلط از آب در اومدن:

http://www.inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=417

سوال 1 رو گفته TT میشه! کسی علتش رو میدونه؟

سوال 32 رو هم گفته گزینه 4 میشه! ولی باز من رو حرفم هستم که باید 2 بشه...

کسی میدونه چجوری میشه نسبته به جوابا اعتراض زد؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: m.moayedy@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 12 تير ماه، 1393

با سلام خدمت دوستان کلید اعلامی از طرف سازمان مقررات ملی به نظر جواب های غلط دارد کسی میدونه چطوری میشه اعتراض رو به گوششون رسوند؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: ahmad
ایمیل شما: ahmad334532@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 12 تير ماه، 1393

سوالات خوب طرح نشده بودند و لی از این لحاظ که باید حتما بخوانید تا جواب بدهید خوب بودند. اما بطور کلی این طور سوال طرح کردن به معنی ان هست که حتما از این به بعد برای قبولی مثل کنکور سراسر باید بری کلاس تا سوالات را اقایان بیاورند و تدریس کنند. همچنین باید کلی کتاب در هر بار بخرید که از هر کدام ممکن هست فقط 1 تا 2 سوال بیاید. این بار تبلیغ راهنما بود که تو شهرستانها هم گیر نیومد. متاسفم که کنکور داره مثل کنکور سراسری شرایطی میشه و ربطی به سواد نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 12 تير ماه، 1393

 اقای رضوانیییییی غلط حل کرده باید TN بشهههههههههههههه سوالهههه 77777777

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

سلام

دوستان کمک کنند تا بتونیم لیستی از سوال و جواب های مورد دار رو پیدا کنیم و بعدش به صوت کاملا مستدل به واحد آزمونها تحویل بدیم. به نظر من این جوابها مشکل داره:

سوال 1 به احتمال 60،70% میتونه گزینه 2 (TN) هم باشه.

سوال 7 هم که در مورد اتصال سری کلید خودکار و فیوز هستش، اگه بخوایم به کتاب مراجعه کنیم جواب میشه گزینه 1. کسی میتونه بگه چرا 2 هم درسته؟ من به احتمال 50% گزینه 1 رو درست میدونم.

سوال 32 به طور قطع و یقین تنها گزینه 2 باید درست باشه.

سوال 35 میتونه گزینه 1 هم جواب باشه، اون چیزی که تو کتاب اومده صاحب کار مسوول بهداشته نه کارفرما. البته این رو با احتمال 50% میگم!

از نظر من بقیه سوالات جای ایراد نداره.

امیدوارم بچه ها همکاری کنند...

جوابیه ها

نام شما: خادمی
ایمیل شما: khademi@mailfa.org

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

با سلام جناب آقای رضوانی

در خصوص سوالات 42و43و44 که مربوط به محاسبه حداقل قدرت قطع کلیدهای cb1 و cb2 و cb3 می باشد نیز نظرتان را بفرمایید،آیا پاسخ شما درست است یا پاسخ ذکر شده در کلید سوالات؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

اقای رضوانی سوال 1 قطعا TNاست

سوال 60 می تواند 53.76 اهم باشد

سوال 35 جوابش صحفه 8 مبحث 12 و گزینه 4 هست جواب جای اعتراض ندارد

سوال 7 هم متن سوال مخدوش است و باید حذف شود

سوال 32 جواب گرینه 4 که جای اعتراض نداردطبق بند 4.12.2.22صحفه 14

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

با تشکز از شما آقای مردانی

سوال 1 خیلی قطعی نمیشه گفت TN چرا که تو کتاب گفته یا TN میشه یا TT  ص 250 راهنمای 13

سوال 60 عینا تو کتاب هست و جواب میشه 100 اهم

سوال 35 هم حق با شماست، تا حالا ندیده بودمش!

در مورد سوال 7 خیلی نظر خاصی ندارم

در مورد سوال 32 قطعا گزینه 2 میشه. کافیه با دقت سوال رو بخونید. گزینه 2 و 3 در تناقض با هم هستند. گزینه 2 عینا جمله کتابه ولی گزینه 3 فقط بخشی از جمله اوورده شده که به تنهایی کافی نیست و لذا جواب غلطی هستش.

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

اقای رضوانی در سیستم TT ما همیشه 2 الکترود داریم اگه نول به صورت مستقیم زمین میشد اون موقع TTمیشدکه در اینجا به به سیم حفاظتی برخورد کرده است که در این حالت tn است.

سوال 60 بله در کتاب امده ولی به نظر درست نیست جون اگه بدنه یکی از هادی ها اتصالی پیدا کند تمام کلید های تفاضلی عمل میکند و جریان0.93 امپر از مقاومت عبور خواهد کرد که اگه مقاوت 100 اهم استفاده کنیم ولتاژدو سر مقاومت بیش از 50 ولت خواهد شد که ایمن نیست

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

به نظر همه خوب جواب دادن چون کسی به جز من و شما نیست که اعتراض کنند

ارسال جوابیه ]

نام شما: هاله
ایمیل شما: H_kimya@gmail.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393
بچه ها لطفا تا جواب سوالات رو اعلام نکردن به دفتر مقررات زنگ بزنیم. چون اگر جوابها رو بدن دیگه تجدید نظر کردنشون روی این سوالات تقریبا غیر ممکنه. من پارسال 49 شدم و با اعتراض و تجدیدنظر کار به جایی نرسید. اکثر سوالاتشون دو پهلو و ابهام داره مثل اینکه میخوان تست هوش بگیرن! این چه ازمونیه که تعدادی از سوالاتش خارج از منابع و باید حتما توی این فیلد کار کرده باشی و اینکه 35 سوالش فقط مسئله و بقیه هم ابهام داره؟! نمیدونم اگر قرار نیست کسی قبول بشه یا امار قبولی پایین باشه دیگه چرا ازمون میگیرن... خواهش میکنم با این شماره ها تماس بگیرین و دست از سرشون بر نداریم. شماره تلفن دفتر مقررات: 9-88646368-021 تلفن دفتر ازمون: 7-88244194-021
ارسال جوابیه ]

نام شما: ولی اله فکری
ایمیل شما: valiallahfekri@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

سلام. می خواستم بدونم کسی صفحه 14 مبحث 22 را خوانده که بدونه گزینه های 2و3 سوال 32 همدیگر را نقض می کنند.همچنین قدرت قطع کلیدهای CB1,CB2چگونه محاسبه شده است.

جوابیه ها

نام شما: وطنپور
ایمیل شما: mohsen.vatanpour@gmail.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

با سلام خدمت دوستان

سوال 1 گروه c مشابه سوال 29 در آزمون آذر 92 هست که در اونجا یک سیستم TN سیستمی با یک الکترود زمین و اینکه زمین به باس حفاظتی متصل میشود و از باس حفاظت به سیم خنثی که بنابراین گزینه 2

در مورد سوال 7 گروه c گزینه1 بطور قطعی صحیح است ولی گزینه 2 جمله مذکور در جایی از کتاب نیومده و  اینکه واضح نیس که بشود منظور طراح رو فهمید بنابراین بنظر گزینه صحیح گزینه 1 است،

سوال 32 گزینه های 2و3 در تناقضند چطور میتونن هردو صحیح باشند.

سوال 42 و 43 و 44 گروه c با اطلاعات داده شده پس از محاسبه گزینه های 1 و2 و4 بدست میآید

در مورد سوال 60 گروه c با آاقای مردانی موافقم اگر بیش از یک اتصال به بدنه همزمان رخ بدهد به نحوی که هیچ یک از رله ها عمل نکند آنگاه دیگر مقاومت 100 اهم جوابگو نخواهد بود. در بدترین حالت یعنی عبور جریان نشتی در حد 930 میلی فقط مقاومت 53.76 اهمی جوابگو است بنابراین گزینه 3 صحیح است 50/0.930=53.76

لطفا دوستان نسبت به نحوه ثبت اعتراض اطلاع رسانی کنید با تشکر

 

 

 

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

جناب اقای وطن پور تا حد امکان به دوستان اطلاع رسانی فرمایید در مورد سوال 60 چون اکثرا اشتباه حل شده است(کروه c)

ارسال جوابیه ]

نام شما: خادمی
ایمیل شما: khademi@mailfa.org

در مورخه : جمعه، 13 تير ماه، 1393

آقا سوال 42 حداقل جریان کلید از دو روش حساب کردم، 30.07 بدست اومده، لطفا اساتید محترم بفرمایند که نحوه محاسبه 28.87 چگونه می باشد!!!!  اشتباه فاحشی کردن، چون از روش دوم نیز به همان عدد آقای رضوانی می رسیم

 

محاسبه امپدانس ظاهری ترانس: 0.00768 و 231/0.00768=30078

 

فکر کنم طراح سوال 220 تقسیم بر 0.00768 کرده البته باز به 28645 میرسیم که تقریبا نزدیکه گزینه دو می باشد ولی عدد درستی نمی باشد، چون ولتاژ طرف ثانویه 400 بوده می بایستی 231 در نظر گرفته میشد

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

خب خدا رو شکر یخورده بچه ها بیشتر شدند و اینجوری آدم بیشتر مطمئین میشه.

همونطور که گفتم سوال 32 به طور قطع و یقین گزینه 2 هستش و گزینه 3 در تناقض آشکار با گزینه 2 هستش!

سوال 1 و 7 هم به احتمال زیاد باید گزینه های 2 و 1 جواب درست باشند.

آقای خادمی من سوال 42 رو حل نکردم! چطور به عدد من رسیدین :دی

ایشالا از فردا که ادارات باز میشن باید اعتراضاتمون رو به صورت تلفنی و ایمیلی به سازمان انتقال بدیم.

 

جوابیه ها

نام شما: ali
ایمیل شما: matlabpower@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

با سلام

در مورد سوال 32 دقیقا در مبحث 22 آمده که گزینه 4 درست میشه!( دفترچه C)

ولی سوال 7 و  و 48 و و 50 و12 مخصوصا سوال 12 سوالات شک برانگیزی هستند!!

ارسال جوابیه ]

نام شما: خادمی
ایمیل شما: khademi@mailfa.org

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

آقا پاسخ 42 در کلید منتشر شده با راه حل ارائه شده در این سایت تفاوت می کند، دوستانی که مطلع می باشند اطلاع رسانی کنید

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مانی
ایمیل شما: e.vafadar.tcb@gmail.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

در سؤال 1به نظر بنده اگه دو سر مقاومت اتصال کوتاه میشد تبدیل به TN بود ولی در این حالت چون بدنه مستقیما به N وصل میشه سیستم به TT تبدیل میشه

سؤال 7 باید گزینه 1 صحیح باشه

سؤال 32 طبق بند 22-2-12-4 گفته مالک حق فروش ندارد مگر در شرایطی پس هر دو گزینه صحیح است

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen_smv@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

واقعا کشتن خودشونو با این طرح سوالاشون.

دوستان سوالات 1، 7، 48 و 50 (سری C) کاملا جای اعتراض داره

خواهشا بیاید هم صدا بشیم و کاری بکنیم! نمیشه ک اینا هر سال یجور بازی در بیارن

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: ولی اله فکری
ایمیل شما: valiallahfekri@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

سلام. سوالات 8و14و 39و 49و 50 (گروهA) کاملا مشکل اساسی دارند من با تماسی که با دفتر مقررات داشتم اعلام کردند که اعتراضات خود را به صورت مکتوب به شماره 02188646366 فکس کنید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

مانی جان چه فرقی میکند در هر دو حالت اتصال کوتاه میشه مقاومت اقاااااااااااا ما در tt دو الکترود داریم اینجا یک الکترود هست پس tnهست

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

دوستان برای اینکه حرفمون گوش شنوا داشته باشه باید کاملا مستدل و منطقی رو سوالات بحث کنیم و نهایتا جمعبندی کنیم و لیستی از سوالاتی که دارای جواب اشتباه هستند رو برای نظام مهندسی ارسال کنیم. اگه بخوایم نظر خودمون رو فقط اعلام کنیم شاید به جایی نرسیم. 

برای اینکه از سردرگمی هم بیایم بیرون بهتره سوالات گروه A رو مبنا قرار بدیم که تو سایت نظام مهندسی هم قرار داده شده.

از صحبت های دوستان میشه به این نتیجه رسید که جواب سوالات زیر جای شک و تردید دارند:

7- بین 53 اهم و 100 اهم

8- بین TN و NT

14- کلید خودکار و فیوز بین گزینه 1 و گزینه 4(گزینه 1 و 2)

19- هزینه برق مصرفی بین گزینه 1 و گزینه 4

26- امپدانس حلقه اتصال کوتاه بین گزینه 3 و 4

39- حق فروش بین گزینه 2 و 4

49- 

50-

از دوستان خواهش میکنیم به صورت مستدل (ترجیحا بر اساس گفته های کتاب) در مورد جواب خود صحبت کنند.

در مورد سوال 39 بنده به صورت کاملا مطمئن عرض میکنم که جواب باید گزینه 2 باشد:

گزینه 2 و 3 در تضاد کامل با هم هستند. گزینه 3 میگوید مالک حق فروش را ندارد! در صورتی که گزینه 2 میگوید حق فروش را تحت شرایطی دارد. حال چگونه ممکن است هر دو گزینه درست باشند! لذا تنها گزینه صحیح همان گزینه 2 میباشد.

لطفا نظرات خود را در مورد سوالات دیگر بیان کنید...

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

 

توجه       توجه

 

دوستان, دفتر مقررات میگه اعتراضات خودتونو به شماره

ی 02188646366 فاکس کنید.

بهتره همگی برای سوالات 3و 8و 14 و39 و 49 که تقریبا همه ی دوستان در جوابش اعتراض دارن برای شماره ی بالا فکس کنن

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h.azimi@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393
خواهشا یک نفر یه متن درست و حسابی بزاره تو این قسمت تا همه یکپارچه بفرستیم ب سازمان، شاید نتیجه داد. در ضمن سوال چاه مشترک آسانسورم ایراد داره چون اگه 5تا درست باشه حتما 6تا آسانسورم میتونه باشه.
جوابیه ها

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

دوست عزیز سوال چاه مشترک ایرادی نداره. جواب در مبحث 15 آیین نامه 15-2-2-1-3 کاملا مشخصه و هیچ شکی نیست که حداقل 5 تا آسانسور داشته باشیم، 4تاش میتونه تو یک چاه قرار بگیره. 6 تا آسانسور هم درسته ولی چون گفته حداقل، پس گزینه 1 درسته...

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 14 تير ماه، 1393

جواب ها بر اساس گروه a

سوال 7 گزینه 3 یعنی مقاومت 53.76

سوال8:سیستم tn گزینه 2

سوال14:گزینه 1 ولی مظور طراح سوال مشخص نیست

سوال 48 :گزینه 2 یعنی از فیوز زود ذوب 400 و500 امپر متوان استفاده کرد

حل سوال48

kin≤isc

1.25*0.8*3*630=1890

در فیوز ذود ذوب داریم

k=3.5

1890/630=3

1890/500=3.78

1890/400=4.725

پس میبینیم که با استفاده از فیوز 400 و500 امپری شرط برقرار است

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

بچه ها این نامه ایه که عمرانی ها سال قبل آماده کرده بودند، ماهم خوبه به این صورت اقدام کنیم:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر هواﺋﯽ 
مدیر کل محترم دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
سلام عليكم
باسپاس واحترام خدمت جنابعالي و كليه همكاران شما در دفتر امور مقررات ملي، به استحضار مي­رساند كه ما جمعي از داوطلبان شركت كننده در آزمون تأسیسات برقی مورخه 23 خرداد ماه 93 نسبت به کلید ارائه شده برای تعدادی از سئوالات که در ذیل بیان شده است، معترض بوده و از شما برادر عزيز و زحمت‌كش خواهشمنديم نسبت به پيگيري این موضوع، كمال همكاري را مبذول فرمایید. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال تشکر را داریم.

سوال 7

بین 53 اهم و 100 اهم

سوال 8

بینTN  و  TT

سوال 14

کلید خودکار و فیوز بین گزینه 1 و گزینه 4(گزینه 1 و 2)

سوال 19

هزینه برق مصرفی بین گزینه 1 و گزینه 4

سوال 26

امپدانس حلقه اتصال کوتاه بین گزینه 3 و 4

سوال 39

حق فروش بین گزینه 2 و 4

سوال 49

 

سوال 50

 

با توجه به زمانی‌ که داوطلب برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده صرف کرده‌ از جناب عالی‌ انتظار داریم حتی المقدور سوالات مبهم با تاثیر مثبت برای همه داوطلبین در نظر گرفته شود. توفيق روزافزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

 

نام و نام‌خانوادگی :                                                               شماره تماس :

 

به این آدرس ایمیل شود : Tarvij@inbr.ir

به این شماره فکس شود : 02188646366

این هم لینک دانلود فایل word:

http://uploadazad.com/uploads/ad07_letter.docx

فقط باید سوالاتی که مطمئن هستیم ایراد داره رو ارسال کنیم. چون اگه همینجوری دیمی به هر سوال که شک داریم اعتراض کنیم احتمال اینکه اثر معکوس بذاره و حتی سوالاتی که مطمئنا دارای کلید اشتباه هستند رو هم از ما نپذیرند هست. پس خواهشا به صورت مستدل از جواب خودتون دفاع کنید...

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

بچه ها سوال 48 گروه aدارای اشکال هست من در بالا حل کردم هر کسی نظری داری بیاد بگه لطفا

اقای رضوانی سوال 19 کلید درست می باشد و جای اعتراض ندارد بنده خودم این سوالاو اشتبه زدم البته

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

دوستان عزیز، بنده در نامه مذکور به سوالات زیر اعتراض خواهم زد، لطفا اگر در استدلال بنده ضعف و نقصی وجود دارد کمک کنید تا آن را بهبود دهیم:

 

سوال 8

در شکل داده شده بعد از اتصال 1 به 2 با سیستمی روبرو هستیم که یک نقطه از سیستم به زمین وصل است، لذا سیستم نهایی از ITبه TTیاTNتبدیل خواهد شد. اگر بدنه هادی مستقل از اتصالات زمین سیستم نیرو به زمین وصل میشد سیستم نهایی TTبود ولی از آنجایی که در این شکل، بدنه هادی مستقیما به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل است لذا سیستم نهایی TNمیباشد و جواب درست مسأله گزینه 2 میباشد.

سوال 14

در صفحه 44 مبحث 13 آیین نامه 13-5-2-3-3- گزینه 1 به صراحت آورده شده است ولی گزینه 2 در جایی از کتاب وجود نداشته و بسیار مبهم بوده و منظور طراح قابل درک نیست! اینکه دو عنصر به صورت سری در دو نقطه از مدار قرار بگیرند مفهوم نیست! به نظر میرسد بهترینجواب همان گزینه 1 میباشد.

سوال 39

در صفحه 14 مبحث 22 آیین نامه 22-2-12-4 عنوان شده است که اگر مالک اخطاریه ای از طرف بازرس دریافت کند، حق فروش آن واحد را ندارد، مگر در شرایطی که مالک یک نسخه از اخطاریه را به خریدار تحویل دهد و ... . گزینه 2 کاملا درست بوده و عینا مشابه آیین نامه ذکر شده است. گزینه 3 یک گزاره ناقص بوده و در تضاد کامل با گزینه 2 میباشد. چرا که گزینه 2 بیان میکند که تحت شرایطی حق فروش وجود دارد ولی گزینه 3 حق فروش را به کلی صلب میکند. به همین خاطر درست بودن همزمان گزینه 2 و 3 غیر ممکن  است و جمع نقیضین به شمار میرود! لذا با توضیحات ارائه شده شکی باقی نمی ماند که گزینه 2 تنها جواب درست مسأله میباشد و به هیچ وجه امکان درست بودن گزینه 4 وجود ندارد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: وطنپور
ایمیل شما: mohsen.vatanpour@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

سلام آقای رضوانی ضمن تشکر

توضیحاتتان در مورد این سه سوال کامل است فقط با توجه به متفاوت بودن شماره سوالات در گروه های مختلف در نامه به گروه سوالات اشاره بفرمایید گروه A

همچنین در مورد سوالات 49 و  50 گروه A که نیاز به تجدید نظر دارد اشاره ای نکرده اید

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

سوال 48 گروه a  دوستان نظری ندارن

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

سوال 7 هم مقاومت 100 و 53.76 یادتون رفته اقای رضوانی  هر دو گزینه می تواند درست باشد طراح سوال مشخص نکرده است که کلیده ها هم زمان یا غیر هم زمان قطع خواهند کرد اگر هم زمان یعنی بد ترین شرایط که ما در طراحی همیشه بد ترین شرایط را در نظر می گیریم مقاومت 53.76صحیح است اگر غیر هم زمان طراح سوال مشخص نکرده است که در ان صورت مقاومت 100 اهم صحیح است

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

اینجوری که ما داریم پیش میریم اعتراضاتمونو برا همدیگه داریم میگیم و تایید میکنیم.دوستان یه راه حل بهتر ارائه کنن...

من خودم یه برگه با حل چند سوال که تقریبا مشکل همه است به 021-88646366 فکس کردم بعد زنگ زدم دفتر مقررات کلی غرغر کردم که کلید اشتباهه. بعید میدونم اینجوری بجایی برسیم  

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

در مورد سوال 7 حق با آقای مردانی هستش. بهتره هر دو گزینه جز گزینه های درست باشند جون بنا به اینکه کلیدها همزمان کار خواهند کرد یا غیر همزمان جواب فرق میکند.

در مورد سوالات 49،48 و 50 چون بنده خودم حل نکردم نظر خاصی ندارم ولی اگه کسی حل کرده میتونه جوابش رو بذاره تا شاید ما هم بتونیم قضاوت کنیم. بازم تکرار میکنم بهتره جواب کاملا مستدل باشه تا قابل دفاع باشه...

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: mohammadairr@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

با سلام

گذشته از تعدادی از سوالات که حتی اساتید دوره های آموزشی هم موفق به حل آن نشدند و جوابهای بدست آمده با کلید آزمون تفاوت داشت اعتراض  اصلی من به سطح سوالات و حذف بخش جریان ضعیف مانند آنتن و روشنایی و تنها اکتفا به 2 سوال از صوت می باشد

این آزمون یک آزمون رقابتی نیست که میزان سختی سوالات در نتیجه آن اثر کمی داشته باشد

دراین امتحان میبایست کسی که کاملا آماده میباشد بتواند 100 درصد سوالات را پاسخ دهد نه آنکه کسی که کاملا آماده هست بتواند 50-60 درصد را پاسخ دهد  سازمان سنجش باید آمار قبولی را با ذکر درصد برای روشن شدن موضوع ارائه دهد 

نمیتوان گفت که حتی 10 درصد شرکت کنندگان نیز آمادگی کامل نداشتند تا بتوانند بالای 95 درصد سوالات را پاسخ دهند که اگر سوالات استاندارد بوده و هیچ مهندسی قادر به پاسخ گویی به تمامی سوالات را  در مدت زمان استاندارد امتحان نداشته پس وای به حال جامعه مهندسین این کشور

این حق ما هست و دفتر مقررات وسازمان سنجش وظیفه دارند پاسخ دهند

دوستان یک روز رو در هفته آتی مشخص نمایند تا همگی به صورت حضوری مراجعه کنیم و علاوه بر هماهنگی بین خودمان پاسخ مشخصی دریافت کنیم اثر مراجعه حضوری و دست جمعی از فاکس بیشتر است

با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: m.moayedy@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

دوستان سلام من یک نظری داشتم علاوه بر ارسال اعتراضات به دفتر مقررات ملی اقدام از طریق کمیته تخصصی برق نظام مهندسی استان نیز به نظر میتواند موثر باشد همچنین اعتراض و ایمیل به اعضای عضو شورای مرکزی که رشته برق یاشند 

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 15 تير ماه، 1393

اقا مهدی همین کمیته های تخصصی به ما ضربه نزنن صلوات

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

حل سوال 47 و 48 گره a

سوال 47

برای بدست اوردن جریان تنظیمی کلید خودکار داریم:

جریان تنظیم حرارتی0.8

جریان تنظیمی مغناطیس3

جریان کل تنظیمی 0.8*3*630=1512

ضریب کلید خودکار(k=(1.25

isc=1512*1.25=1890

برای قطع ایمن کتر از 5 ثانیه داریم:

kin≤isc

1.25*1512≤isc

isc=1890

در فیوز دیر ذوب k=5 می باشد

k≤1890/630=3

کهk≤3 میباشد واستفاده از فیوز دیر ذوب ممکن نیست

سوال48:

در فیوز زود ذوب داریم:k=3.5

برای قطع کمتر 5 ثانیه رابطه زیر را داریم

kin≤isc

اگر جریان نامی فیوز زود ذوب 630 امپر باشدداریم:

k≤1890/630=3

در نتیجه k بزرگتر از 3 می باشد و از فیوز زود ذوب 630 امپر نمیتوان استفاده کرد

اگر جریان نامی فیوز زود ذوب 500 امپر باشد داریم:

k≤1890/500=3.78

پس 3.78 بزرگتر از 3.5 می باشد پس از فیوز 500 امپری میتوان استفاده کرد

اگر جریان فیوز زود ذوب 400 امپر باشد داریم

k≤1890/400=4.72

پس k کوچکتر از 4.72 می باشد پس می توان از این فیوز استفاده کرد

پس گزینه 2 سوال 48 گروه a صحیح می باشد

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

هر کسی در باره سوال 48 گروه a نظری داری بیاد اعلام کنه به نظر کلید جواب اشتباه گذاشته در بالا به صورت کامل حل کردم

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 8

بینTN  و  TT

در شکل داده شده بعد از اتصال 1 به 2 با سیستمی روبرو هستیم که یک نقطه از سیستم به زمین وصل است، لذا سیستم نهایی از ITبه TTیاTNتبدیل خواهد شد. اگر بدنه هادی مستقل از اتصالات زمین سیستم نیرو به زمین وصل میشد سیستم نهایی TTبود ولی از آنجایی که در این شکل، بدنه هادی مستقیما به نقطه زمین شده سیستم نیرو وصل است لذا سیستم نهایی TNمیباشد و جواب درست مسأله گزینه 2 میباشد.

سوال 14

در صفحه 44 مبحث 13 آیین نامه 13-5-2-3-3- گزینه 1 به صراحت آورده شده است ولی گزینه 2 در جایی از کتاب وجود نداشته و بسیار مبهم بوده و منظور طراح قابل درک نیست! اینکه دو عنصر به صورت سری در دو نقطه از مدار قرار بگیرند مفهوم نیست! به نظر میرسد بهترین جواب همان گزینه 1 میباشد.

سوال 26

امپدانس حلقه اتصال کوتاه بین گزینه 3 و 4 کاملا ایهام و جای شک دارد.

سوال48

kin≤isc                  1.25*0.8*3*630=1890

در فیوز ذود ذوب داریم

k=3.5            1890/630=3                  1890/500=3.78               1890/400=4.725

پس میبینیم که با استفاده از فیوز 400 و500 امپری شرط برقرار است.

سوال 49  گزینه 1 صحیح است.

ISC  =  In / %Uk  =  ( 1250000 / √3 x 400  ) / 0.06 = 30.07 KA

 

سوال 50

 

سوال 55

با توجه به متن مبحث 13 کاملا غلط می باشد و گزینه 4 نزدیکترین گزینه به جواب می باشد.

 

سوال 57

با توجه به اینکه برای سوال 57 هیچ منبع خاصی موجود نیست، برای کمپانزه کردن خازن بصورت انفرادی خازن باید در نزدیکترین محل به موتور و بدون واسطه قرار گیرد. لذا گزینه 1 صحیح است.

 

دوستان من میخوام به این سوالا اعتراض بزنم!

اگه نظر شما چیز دیگه ایی جز ایناس بگید تا همه یکپارچه اعتراضات رو بفرستیم برا سازمان.

خواهشا نشون بدید حضورتونو

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سلام اقای عظیمی

سوال55 کلید درست در گزینه 4 ذکر شده که باید از چاه اختصاصی اسانسور بگذرد ولی این درست نیست از هر داکت دیگر هم می تواند به طور مستقل عبور کند.

سوال 57 اگر سرعت روتور بیشتر از سرعت لغزش بتشد یعنی هنگام قطع تغذیه حالت ژنراتوری پیش میاید که در این حالت نباید خازن ها وصل باشند که گزینه 3 صحیح است ووجود خازن برای اصلاح ضریب توان اجباری می باشد.

اگر قصد اعتراض دارید به سوال 7 هم اعتراض کید که در بالا به صورت کامل توضیح داده شده است

جوابیه ها

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen.1364567@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

پسر خوب سوال ۵۷ بدون شک تو کلید غلط حل شده چون خازن گذاری انفرادی واسه کم کردن سایز کابل و ارزان شدن تجهیزاته و باید کنار مصرف کننده قرار بگیره، مراجعه شود به حل سوالات در سایت و کتاب پرویز فروغی بخش جبران سازی راکتیو

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: matlabpower@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سؤال 39 طبق بند 22-2-12-4 گفته مالک حق فروش ندارد ((مگر در شرایطی)) پس هر دو گزینه صحیح است!!!

دیگه جای اعتراضی باقی نمی مونه!! پس بهتره وقت خودتونو با این سوال تلف نکنین!!

ولی سوالات 14و 19و 55و 57 سوالات دارای اعتراضی هستند!

جوابیه ها

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 19 تير ماه، 1393

دوست عزیز، مطمئن باش امکان درست بودن هر دو گزینه 2 و3 در سوال 39 وجود ندارد. جواب این سوال گزینه 2 بوده و این تنها سوالی است که من بدون هیچ تردیدی از درست بودن گزینه 2 و غلط بودن گزینه 4 اطمینان دارم. کافی یخورده در مورد گزاره های منطقی و استدلال مطالعه کنید...

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: افشین
ایمیل شما: afshindavodi169@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

خواهشا اگه کسی از مسوولین دفتر مقررات نظرات بچه ها رو میبینه نمره قبولی رو کمتر از 50 در نظر بگیرید

ارسال جوابیه ]

نام شما: mohammad
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

به نظر من سوالات 3و8و14و46 مشکل دارند و بقیه سوالات همه درست هستند.

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 46 مطمئنا گزینه 1 غلط بوده و باید با 160 میلیمتر جمع شود چون 80 میلیمتر از یک هر طرف دستگیره ها باید اضافه شود.

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 7 قطعا درست است و توضیح درست بودنش در راهنمای مبحث 13 اومده و سوال 3 غلط است چون مقاومت 4 موازی 12 اهم بشه میشه 3 و بیشتر از 2.94 اهم که مقدار مقاومت زمین میشه شده پس غلط است و 10 اهم درسته.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 48 درست است چون در صورت مسئله تاکید کرده کلید مینیاتوری مناسب برای قطع در زمان مناسب 500 آمپر است پس نمیشه از 400 استفاده کرد. سوال 48 هم اگه قرار باشه در محاسبات قدرت قطع کلید جریان استارتینگ موتور را وارد کنیم 30.07 غلط میشه. حالا سوال اینجاست که جریان استارت موتور باید با جریان اتصال کوتاه ترانس جمع بشه یا از اون کم بشه؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 57 درسته من تو یک کتابی دقیقا این مطلب رو دیده ام. من خودم اکثر سوالات رو ایراد داشتم ولی بعد فهمیدم گزینه من غلط بوده شما هم خواهشا تنها به سوالاتی اعتراض بدید که مطمئنید غلطه تا رسیدگی بشه من خودم رو سولات 3و8و14و46 اعتراض دادم. و براش دلیل قاطع اوردم.

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 46 کلید درست زده ولی با سوال 3 که 10 اهم درسته و 49 که 30.07 کیلو آمپر درسته کاملا موافقم.

ولی آقا محمد من فکر میکنم اعتراض فایده نداشته باشه کو گوش شنوا...

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

در مورد سوالات 48 بنده با فرمول استدلال کردم حالا شما هم با فرمول و منطق و ریاضیات بنده رو قانع کنید اقا محمد.این سوال شبیه اسفند 91 سوال13

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

Istarting motor=250*6/0.92*0.92*400*1.7=2.55KA

Isc=30.07

I=30.07-2.55=27.52

این استدلال نظام تو حل این سوال هست ولی من فکر میکنم باید 30.07 را با 2.55 جمع کنند.  البته بعضی اساتید هم میگویند همون 30.07 درست هست.این سوال رو باید بیشتر بحث کرد.

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

آقا محمد در حل حداقل جریان کلید سوال 49 چه نیازی به جمع یا کم کردن جریان راه اندازی موتور هست؟ما حداکثر جریان اتصال کوتاه رو حساب میکنیم که خیلی بیشتر از جریان راه اندازی موتور هم است.

من هر جور حل میکنم 28.87 نمیتونم بدست بیارم. شما حل دقیقشو میدونی؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

سوال 46 اگر از روی کتاب مبحث 15 ببینید نوشته 80 میلیمتر از هر طرف پس باید فاصله لبه بیرونی دستگیره ها رو با 160 میلیمتر جمع کنیم. اگر کتاب رو مطالعه کنید میبینید حق با من است.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 تير ماه، 1393

برای سوال 48 باید ابتدا متن سوال 47 رو بخونید که توش نوشته برای حصول ایمنی قطع مدار در زمان مجاز 5 ثانیه کلید را روی 0.8In تنظیم نموده ایم. حرف شما کاملا درست است که میتوان از فیوز 400 و 500 استفاده کرد ولی این در صورتی امکان پذیر بود که در صورت مسئله قید نکرده بود که از تنظیم حرارتی کلید برای قطع مطمئن مدار روی 0.8In یعنی 500 آمپر است. اما حالا که 500 آمپر رو داده نمیشه از 400 استفاده کرد.امیدوارم توضیحاتم قانع کننده باشه.من اگه میگم رو سوالاتی که ولقعا ایراد دارند اعتراض بدیم برای این است که رسیدگی کنند. 

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

نخیر اقا محمدقانع کننده نیست با فرمول وریاضیات گفتم  اثبات کن .بهتر یک نگاهی هم به سوال 13 اسفند 91 بیندازی سوال از یک جهاتی شبیه اینه

سوال 46 که سوال روتین هست کپی متن کتاب جای بحث نداره

ضریب کلید خودکار=1.25

k=1.25

630*1.25*0.8*3=1890

شرط قطع مطمئن

kin≤isc

isc=1890

در فیوز زود ذوب داریم k=3.5

k≤1890/500=3.75

k≤1890/400=3.7

هر دو فیور در شرط صدق میکنند

من در ذهن طراح سوال نیستم که چه مظوری داره من استدلال کار دارم طبق گفته شما گرینه 3 و2 هر دو میتواند درست باشد پس ابهام داره بهتره که اعترراض کنیم ضرر نمیکنیم ببینید چند تا سوال دو پهلو داده این طراخ که سوال 14 نوبره دیگه

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

در ضمن در مجاسبات بالا مبینید که من ضریب حرارتی رو اعمال کردم یعنی عدد  0.8

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

بچه ها حجم سوال های مبهم ان قدر زیاده که سوال 3 گروه a هم جای اعتراض داره پس شد 3و7و8و14و48 و49 و 50

دووستان من چون از خیر حل سوال 3 گذشتم به جواب کلید توجه نکردم قطعا جای اعتراض داره که عالی شد برام

امید وارم همگی با هم اعتراضامونو بکنیم و با هم باشیم.

در بالا دوستان و بنده توضیحات کاملو دادیم حالا سایر دوستان با استفاده از استدلال های فوق اعتراض کنند.مرسی اقا محمد سوال 3 کسی متوجه نبود

 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

در مورد جواب سوال آقا مهدی باید بگم که وقتی فالتی رخ میده موتور به صورت ژنراتور عمل کرده و تولید جریان میکند.پس در این حالت دو منبع تولید جریان داریم یکی موتور و دیگری ترانس. برای همین میگم باید جریان استارتینگ موتور اثر داده بشه فقط من برای کلید زیر دست ترانس شنیدم باید جریان موتور و ترانس جمع بشه ولی نظام کم کرده. این سوال رو کلا هر کسی یه نظری میده.

در مورد سوال 48 خود من هم 400و 500 رو زدم ولی بعد فهمیدم من به 0.8In توجه نکرده بودم چون خود طراح گفته 500 آمپر پس نمیشه از 400 استفاده کرد. من فکر نمیکنم این سوال رو قبول کنن چون احتمال 90 درصد درسته.

حق با شماست باید با هم هماهنگ باشیم و اعتراضمون دسته جمعی باشه.

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 18 تير ماه، 1393

تشکر آقا محمد از توضیحاتت ولی بقول شما باید جمع شود نه اینکه کم شود.

آقا محمد خبری از اعتراضات و دفتر مقررات نداری؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: فاطمه رضوی
ایمیل شما: Fatemeh_razavi_oriflame@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

عذرخواهی میکنم سوال 7 رو به سوال 47 آزمون اسفند 89 مراجعه کنید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: m.moayedy@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

سلام دوستان نظرتون راجع به سوال 28 دفترچه A چیه به نظر گزینه 3 هم میتونه درست باشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: MNNT86@GMAIL.COM

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

گزینه 3 نمیتونه درست باشه چون گفته حدائقل و 800 آمپر میشه. بالای همین صفحه هم زحمت کشیدن تشریحی حل کردن. مطمئن باشید این سوال درسته.

خواهشا همه برای 3 و8 و14 و 49 که همه موافقیم غلطه اعتراض بدید. همین چهار تا سوال کلی میتونه تاثیر داشته باشه. 

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

اقا محمد فیوز زود ذوب یا دیر ذوب جریان تنظیمی حرارتی و مغناطیسی نداره ها به این نکته توجه نکردید جریان تنظیمی فقط برای کلید خودکار معنی داره میدونم رفتی از کی پرسیدی خخخ

3و8و14و48و49

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 17 تير ماه، 1393

از کی پرسیدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mohamad4580@gmail .com

در مورخه : چهارشنبه، 18 تير ماه، 1393


آدرس جدید ایمیل دفتر

daftar@inbr.ir

ارسال جوابیه ]

نام شما: قاسم
ایمیل شما: najjariani@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 19 تير ماه، 1393

سلام چطور ميتونم كليد رسمي دفترچه سري d  را داشته باشم. لطفا راهنمايي كنيد.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 19 تير ماه، 1393

با شماره های سازمان تماس گرفتم گفتن به آدرس زیر ایمیل کنید.

daftar@inbr.ir

برا محکم کاری به Tarvij@inbr.ir یه CC هم بزنید.

خواهشا کم کاری نکنید و ذکر کنید ک از 40 باشه.

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 20 تير ماه، 1393

سوالات نظام اکثرا زمان بر نبودند و بیشتر نیاز به تسلط کافی به مباحث و درک مفاهیم داشتند. ما عادت کردیم همیشه به همه مسائل به صورت تستی نگاه کنیم و کلیه کلاسهای آمادگی آزمون هم سعی بر آموزش به صورت تستی و حفظی دارند و اکثرا توصیه به حل و حفظ تستهای سالهای گذشته دارند برای همین تا شکل سوالات کمی تغییر میکند همه از دشوار بودن سوالات گلایه میکنند.

به نظر من سوالای تاسیسات برق سخت ولی خوب بود. یه مهندس که ادعا میکنه طراح هست باید بتونه به سوالای سخت جواب بده. به نظر من هر چی سطح سوالا رو بالا ببرن مهندسین با سواد و بهتری وارد کار میشن و این باعث پیشرفت جامعه مهندسی میشه. ممنون از سوالای خوب و مفهومیتون. امیدوارم برای پایه 2 و 1 هم این کار تکرار بشه تا شاید ما هم در عرصه مهندسی به کشورهایی همچون آلمان و... برسیم

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 20 تير ماه، 1393

بچه ها اینا نظرات من نیست ها اینا نظرات اقا محمد قبل از اینه کلید سوالا در بیاد اقا محمد تحویل بگیر ببین طراح کی بوده که کیلدش فقط 5 تا مشکل اسا سی داره

ارسال جوابیه ]

نام شما: هاله
ایمیل شما: H_kimya@gmail.com

در مورخه : شنبه، 21 تير ماه، 1393

خوبه دیگه، به ما که میرسه سوالات فرق می کنه و مفهومی تر میشه!! حداقل مشابه سالهای قبل امتحان بگیرن...

اکثر سوالات دو پهلو و ابهام داره مثل اینکه میخوان تست هوش بگیرن! یا خارج از منبعه یا باید حتما توی این فیلد کار کرده باشی تا بتونی شاید توی این وقت کم پاسخ بدی. و اینکه 35 سوالش فقط مسئله باشه اونم مشکل دار! 

 اگر قرار نیست کسی قبول بشه یا امار قبولی پایین باشه دیگه چرا ازمون میگیرن؟!!

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 22 تير ماه، 1393

دوستان خبر جدیدی از اعتراضات انجام شده دارن؟

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 22 تير ماه، 1393

سوال 49 سری A:

این سوال شبیه سوال 55 و 56 آذر ماه 90 است ودر حل آن می توان گفت که چون حداقل قدرت قطع برابر حداکثر جریان اتصال کوتاهست و حداکثر جریان اتصال کوتاه 30.07KA است.با توجه به وجود موتور با قدرت زیاد در مدار و ایجاد جریان هجومی باید ظرفیت کلیدبیشتر از 30.07 گرفته بشه,

کسی دلیلشو میدونه؟ آیا این سوال هم جز سوالای اعتراضیه؟

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: mohammadamirr@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 22 تير ماه، 1393

با سلام 

مهندسین گرامی اعتراض در فضای مجازی و ارسال فاکس به جایی نمیرسه یک روز رو مشخص کنیم همگی حضوری برای اعتراض مراجعه کنیم تا نتیجه بگیریم

با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: p
ایمیل شما: senator_sumbehj@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 22 تير ماه، 1393

ایمیل دکترهوائی 

havaei@mrud.gov.ir

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: masoud_4825@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 22 تير ماه، 1393

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر هوایی

باسلام

احتراما باستحضار می رساند سوالات این دوره از نظام مهندسی برق (خرداد 93) دارای مشکلات اساسی و دوپهلوبودن تعداد زیادی از سوالات بود که این موضوع موجب کدورت خاطر و ناراحتی جمع کثیری از داوطلبان بوده است به عنوان مثال در یکی از سوالات گفته تحت چه شرایطی می توان چهار دستگاه آسانسور را در یک چاه مشترک قرارداد؟  که این سوال مبهم است اگر فقط چهار دستگاه آسانسور باشد تحت هیچ شرایطی نمی توان آنها را در یک چاه مشترک قرار داد و اگر آسانسورها بیشتر از چهار عدد باشد

یعنی حداقل 5 عدد تعداد چهار عدد از آنها را می توان در یک چاه مشترک قرارداد

لذا از این تیپ سوالات دو پهلو ودارای مشکل دراین آزمون زیاد بوده که از آن مقام محترم استدعا دارد جهت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نسبت به در نظر گرفتن ارفاق برای کلیه داوطلبان مساعدت لازم را مبذول فرمایند..

باتشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 23 تير ماه، 1393

جسارتاً هرچی هم که تو این سایت فریاد بزنید به گوش آقای دکترهوایی که نمی رسه !

اگه می خواید نتیجه بده باید حضوری و دسته جمعی بریم سازمان تا شاید صدای هممون اثر کنه!   یه زمان مشخص کنید بریم سازمان

ارسال جوابیه ]

نام شما: p
ایمیل شما: senator_sumbehj@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 23 تير ماه، 1393

من فکر نکن بچه های برق اون جسارتی رو که بچه های عمران دارنو داشته باشن بچه عمران حتی اگه سوالات استاندارد باشه بازم میرن  اعتراض حالا ما با وضع سوالات که واقعا غیر استاندارد و خارج از منابع هستش کسی بره جلوی دفتر مقررات بعید میدونم از بچه های برق برن اعتراض

ارسال جوابیه ]

نام شما: فاطمه رضوی
ایمیل شما: fatemeh_razavi_oriflame@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 23 تير ماه، 1393

با سلام خدمت دوستان

من برای اعتراض حضوری موافقم.اگه به اعتراضات کتبی و فاکس ها توجهی نشد لطفن طوری اطلاع رسانی کنین که همه بتونن باشن.

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: mnnt86@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 23 تير ماه، 1393

گفتن اگه پاسخنامه تغییر کنه تا آخر هفته دیگه مشخص میشه.

ارسال جوابیه ]

نام شما: meysam
ایمیل شما: meysam110@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 24 تير ماه، 1393

بچه ها اگر موافقید چهارشنبه تاریخ 93/4/25ساعت یازده صبح همه با هم بریم نظام مهندسی و اعتراض خود را اعلام نماییم این حق ماست که داره ضایع میشه معلوم نیست امتحان بعدی کی باشه وآیا قبول بشیم یانه

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 24 تير ماه، 1393

میثم جان بزارش واسه هفته آینده مثلا 2یا3شنبه

واسه فردا نمیشه که همه هماهنگ باشن با هم

بقیه هم رو تاریخ نظر بدن

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : سه شنبه، 24 تير ماه، 1393

بچه ها ار طریق نمایندگان مجلس دفتر مقررات تحت فشار قرار بدیم بهتر میشه.یک روز هم جلوی دفتر مقررات تجمع

ارسال جوابیه ]

نام شما: هاله
ایمیل شما: H_Kimya@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 24 تير ماه، 1393

من فکر می کنم اکثر بچه ها برای گرفتن حقشون اماده هستن ه یه روز حضورا بیان. با تلفن و ایمیل کاری پیش نمیره

شما زمانشو اعلام کنین همه با هم میایم

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : پنجشنبه، 26 تير ماه، 1393

با توجه به جابجائي انجام شده در سطح وزارت راه و شهرسازي و استقرار دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در محل ساختمان جديد، بدينوسيله آدرس و شماره‌هاي تماس با اين دفتر به شرح زير اعلام مي‌گردد:

آدرس: تهران- ميدان آرژانتين- ابتداي بلوار آفريقا- ساختمان شهيد دادمان- طبقه سوم جنوبي

شماره‌هاي تماس:  88646368  و  88646369                 

شماره فاكس: 88646366

پست الكترونيكي: daftar@Inbr.ir

 


شماره تماس معاونت آموزش و ترويج مقررات ملّي ساختمان
  معاون آموزش و ترويج امور مقررات ملّي ساختمان
82244197
كارشناسان آموزش و ترويج امور مقررات ملّي ساختمان
6الي 82244194    

شماره تماس معاونت تدوين مقررات ملّي ساختمان
 
معاون تدوين امور مقررات ملّي ساختمان
82244192
كارشناسان تدوين امور مقررات ملّي ساختمان
91الي 82244189                          

شماره تماس معاونت نظارت و كنترل مقررات ملّي ساختمان
 
معاون نظارت و كنترل امور مقررات ملّي ساختمان
82244200
كارشناسان نظارت و كنترل امور مقررات ملّي ساختمان
03الي82244201و 82244198

شماره تماس معاونت صنعتي سازي و فناوري هاي نوين مقررات ملّي ساختمان
معاون صنعتي سازي و فناوري هاي نوين
82244193

 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: javad
ایمیل شما: mj2009sedagha@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 29 تير ماه، 1393
من مطابق با دفترچه A در مورد سوالات 8 (جواب صحیح گزینه 2) و 39 (جواب صحیح گزینه 2) کاملا و بدون هیچگونه شکی با نظر آقایان رضوانی-فکری و وطن پور موافقم ودر مورد سوالات 19 (جواب صحیح گزینه 1) و 55(جواب ها کاملا مبهم) با نظر سایر دوستان همچون آقا هوشنگ و حسام موافقم موارد اعتراض را هم ایمیل و هم فکس زدم.انشاا... شما دوستان هم پیگیری میکنید تا به نتیجه برسیم.
ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

سلام دوستان خبر جدیدی از اعتراضا هست؟

اون اوایل بخش آزمون دفتر مقررات جواب تلفنو میداد ولی الان همون هم دیگه جواب نمیده

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

قراره تا آخره این هفته نتایج نهایی اعلام بشه

من با دفتر آزمون تماس گرفتم، چیزی که دستم اومد ظاهرا درست حسابی اعتراضات بازتاب نداشته

شماره دفتر آزمون: 021-82244203

ارسال جوابیه ]

نام شما: meysam
ایمیل شما: meysam110@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

سلام اگر موافقید این هفته چهارشنبه ساعت 11 بریم سازمان نظر بدهید بی تفاوت نباشید

ارسال جوابیه ]

نام شما: p
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

سلام به دوستان این شماره های استفاده شده در اعتراض های شهریور ماه است اگر تغییر تکرده باشند جناب آقاي نورمحمدي معاونت دفتر مقررات ملي ساختمان82244197

جناب آقاي دكتر هوايي مدير دفتر مقررات ملي ساختمان88878031الي9

خط مستقيم جهت ارتباط با جناب اقاي دكتر هوايي روزهاي دوشنبه ساعت 9تا 11 صبح 88646368

جناب آقاي دكتر صومعهلو معاون وزير 88646312

شماره تلفن دفتر وزير راه وشهرسازي 88646050 – 88878059

فكس دفتر بازرسي وزارتخانه جهت ارسال نامه هاي اعتراضي 88646255

یا سلام به دوستان این شماره های استفاده شده در اعتراض های شهریور ماه است اگر تغییر تکرده باشند جناب آقاي نورمحمدي معاونت دفتر مقررات ملي ساختمان82244197

جناب آقاي دكتر هوايي مدير دفتر مقررات ملي ساختمان88878031الي9

خط مستقيم جهت ارتباط با جناب اقاي دكتر هوايي روزهاي دوشنبه ساعت 9تا 11 صبح 88646368

جناب آقاي دكتر صومعهلو معاون وزير 88646312

شماره تلفن دفتر وزير راه وشهرسازي 88646050 – 88878059

فكس دفتر بازرسي وزارتخانه جهت ارسال نامه هاي اعتراضي

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

میثم جان من موافقم با 4شنبه

تلفن و فکس دیگه جواب نمیده.

ارسال جوابیه ]

نام شما: س.د
ایمیل شما: saniyal_602004

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

برای ما که از شهرستان بخوایم بیاییم سخته باید چه کار کرد؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

شما که شهرستان هستید از میتوانید طریق نمایندگان مجلس , وزارت راه و شهر سازی و اقای اخوندی را تحت فشار قرار دهید بنا به دلایل زیر. و بهتر بدونید که بحث استیضاح ایشان نیز در مجلس مطح است

1. ازمون پارسال که قرار بود در 2 نوبت برگزار شود به دستور ایشان شد یک بار برگزار شد

2. ازمون ها قرار بود به دستور جناب اقای نیکزاد در شهریور و اسفند برگزار شود ایشان کردند خرداد ماه که متقارن هست ازمون ارشد دانشگاه ازاد و ماه امتحانات دانشگاهها که اکثر بچه ها ارشد میخونن

3.اینم از وضع سوالات

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=3910

بروید  به لینک بالاوببینید جناب اقای ترکان چه فرمودند تا یه کم عصبانی شید

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 30 تير ماه، 1393

متاسفانه من هم شهرستانم و نمیتونم حضورا بیام دوستانی که امکان اعتراض حضوری رو دارند لطفا یخورده همت کنند و ۴شنبه این هفته به اتفاق همدیگه یرن دفتر امور ملی ساختمان که اگه اشتباه نکنم تو میدان آرژانتین هستش. در این هیچ شکی نیست که ۴ الی ۵ سوال از مجموع ۶۰ سوال دارای ایراد اساسی بوده و بایستی اصلاح شوند. امیدوارم با این اصلاحیه حق ضایع شده بسیاری از افراد بهشون برگردونده بشه.

من دلم روشنه که حداقل ۲ یا ۳ تغییر در کلید نهایی خواهیم داشت

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

پاسخ نامه جدید رو سایت قرار داده شد.  inbr.ir

نگاه، نظر

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

همین اینا مشکل داشتن 3 و 8

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

اینا چرا اینکارو با ما میکنن؟

سوال 46 سری A مگه چه مشکلی داشت که ورداشتن گزینه ی 2 رو درست گرفتن. صفحه ی 39 مبحث 15 رو ببنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

اقا مهدی من دیگه بریدم.تقصیر جناب اقای محمد نصر نیا هست متنای بالا رو ببینید

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

جناب هیچ مشکلی نداشت صحفه 39 ایین نامه 2.1.3.15

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

من زنگ زدم دفتر مقررات بعد کلی پاس کاری با معاونت آقای نور محمدی صحبت کردم گفت بنویس و دوباره فکس کن.این کار رو هم الان کردم. منم بریدم آقا حسام.سرنوشت من به 2 تا سوال بند بود که اونارو درست کردن و باز زدن فاتحه ی یکی دیگه رو خوندن. 

شماره نور محمدی : 021-82244203

ارسال جوابیه ]

نام شما: وطنپور
ایمیل شما: mohsen.vatanpour@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

این نحوه سوال دادن (سوالات دو پهلو) با صورت سوال ناقص و گزینه های ناقص صرفا شرکت کننده ها رو در سرجلسه به این فکر می اندازه که منظور طراح سوال چی بوده پس قبل از هر سوال شرکت کننده باید معمای "پیدا کنید منظور طراح را" رو حل کنه که احتمالش هست دو ماه بعد از طرح این معما پاسخ معما هم عوض بشه البته این به ذکاوت طراح هم بستگی داره که خودش بتونه تا روز ارائه پاسخنامه معمای خودش رو حل کنه و منظور خودش رو بفهمه یا نه.

در مورد سوال 46 تراح محطرم تازه متوجه منزور خودشون شده اند.

البته چون تعداد این سوالات کم نبود به نظر میرسه این خط مشی  از طرف نظام برای طراحان دیکته شده به هرحال جهت تسکین آلام جای خالی بیتی از سعدی احساس میشه:

چه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان           تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشاهی

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

سوال 46 گزینه 4 صحیح است کلید قبلی درست بود

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

lمحمد جان چرا اینقدر میپیچونی ؟ مگه شما از رو کتاب مبحث 15 ویرایش 92 صفحه 39 صحبت نمیکنی؟ آخر صفحه گفته اگه عمق 2 متر باشه عرض دو برابر فاصله بین مرکز دو دستگیرست

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: mohammadamirr@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

با سلام 

دوستان به جای آنکه به چند سوال اعتراض کنن باید به نوع طراحی سوال اعتراض کنن این سوالات دو پهلو که حتی الان با گذشت زمان پاسخ قانع کننده نداره چگونه در سر جلسه باید پاسخ داده میشد

اونها حق ندارن چند گزینه برای این گونه سوالات مشخص کنن بلکه باید نمره این سوالات رو به همه بدن وقتی سوالی مشکل داره حق ما رو برای پاسخ دادن به اون سوال سلب میکنه 

دلم میخواست نظر مهندس کریمی آدمین رو هم در اینجا میدونستم 

مراجعه حضوری و دست جمعی تنها راه هست این هفته که همش تعطیل هست

بچه ها اگه موافق هستید از حالا برای چهارشنبه مورخ 15 مرداد ساع ت 12 ظهر  رو مشخص کنیم هرکی موافق هست همینجا اعلام کنه من روزش برام فرق نمیکنه چون بعضی از دوستنان گفته بودن چهارشنبه منم گفتم چهارشنبه ولی 10 روزی وقت داریم اطلاع رسانی کنیم به اندازه کافی زمان برای اطلاع رسانی هم هست 

دوستانی که شهرستانی هم اونهایی که میتونن در آنروز به تهران بیان در غیر اون با تلفن در همان روز اعتراض کنن

همه دوستانی که در اینجا نظر دادن بی زحمت نظرذ خودشون رو برای تاریخ و روز مراجعه اعلام کنن

با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

محمد جان یه پله برقی رو در نظر بگیر از لبه ی بیرونی دست راست 80 میلیمتر و از لبه ی بیرونی چپ هم 80 میلیمتر میشه عرض فضای آزاد. گزینه ی 1 هم همینو گفته که فاصله از لبه ی بیرونی دستگیره ها + 80. وقتی میگه دستگیره ها پس منظورش هم چپ و هم راسته دیگه. و این همون جمله ی کتابه.

بعد هم ما برق امتحان دادیم نه فلسفه که سوالا رو اینجوری بپیچونیم که جوابش رو 160 بدست بیاد

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: MNNT86@GMAIL.COM

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

آقا مهدی اینکه گفته فاصله لبه بیرونی دستگیره ها به علاوه 80 غلطه و باید میگفت فاصله لبه بیرونی دستگیره ها بعلاوه 160 میلیمتر. اگه با دقت جمله رو تا آخر جمله یعنی تا جایی که به نقطه پایان جمله برسی بخونی میبینی که نوشته فاصله لبه بیرونی دستگیره ها بعلاوه 80 میلیمتر از هر طرف پس با توجه به عبارت از هر طرف میبینیم که گزینه 1 غلط هستش و باید با 160 میلیمتر جمع میکرد تا این گزینه درست بشه. 

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضایی
ایمیل شما: ییی@للل.تتت

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

آقا محمد mnnt86@gmail.com شما ظاهرا اونطور که میفرمایید در مورد سوالات تحقیق کردید و از استادها این رشته پرسیدید میشه در مورد غلط نبودن سوال 49 و 50 سری A نظر این اساتید رو بگین؟ خیلی ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

امیر جان با نظرت موافقم.من خودم با تهران فاصله ی زیادی دارم ولی هر روز تلفن دفتر مقرراتو امان نمیدم ولی فهمیدم با یه مشت آدم بی مسئولیت طرفیم. اعتراض حضوری بهترین راه حله.و دوستان شهرستانی با تلفن زدن مکرر و در خواست بررسی و اعلام نتیجه...

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

بچه ها این اقای محمد نصر نیا رو ول کنید سوال 46 گزینه 4 صحیح بود قطعا

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: MNNT86@GMAIL.COM

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

آقا مهدی کلمه فاصله اصولا برای بیان مقدار فاصله بین دو چیز به کار میره پس این ها به خاطر فاصله هستش. شما نوشتید فاصله از لبه بیرونی دستگیره ها در صورتیکه صورت سوال گفته فاصله لبه بیرونی دستگیره ها به اضافه 80 میلیمتر. خوب این یعنی مقدار فاصله لبه بیرونی دستگیره ها (فاصله بیرونیترین نقطه دستگیره راست تا بیرونیترین نقطه دستگیره چپ) رو با 80 میلیمتر جمع کن که غلطه.

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: MNNT86@GMAIL.COM

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

آقا حسام من نه آشنا تو وزارت خونه دارم نه اهل تهرانم و نه متولد 62. منم بیشتر سوالاتی که شما اشتباه کردید رو اشتباه کرده ام و دقیقا نظرم در مورد جواب سوالات با شما مشترک بود ولی بعد فهمیدم اشتباه از من بوده درسته سوالا خیلی مفهومی بود به طوریکه من از جلسه اومدم بیرون گفتم کم کم 70 میشم ولی بعد دیدم اکثر سوالا رو غلط زدم. نسبت به امتحان سالای قبل بینهایت سخت تر بود. 

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضایی
ایمیل شما: ییی@للل.تتت

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

نقل قول از یکی از دوستان عمرانی :http://elm24.com/fa/2014/06/15/

امروز وزارتخانه مسکن و شهرسازی رفتم، جوابارو اواخر شهریور میدن ولی چیزی که دستگیرم شد این بود که باید به اینا فشار بیاریم،حجمه اعتراضات باید زیاد باشه،به رییس مقررات ملی که آقای دکتر هوایی باشه باید ایمیل بزنیم،البته بهترین راه فکس هستش، به منشی دکتر هوایی گفتم دکتر چرا خودشون حرکتی نمیکنن؟گفتش اگه اعتراضات زیاد باشه خود دکتر جلسه میذارن ،منشی میگفت برای یکی از رشته ها هفته پیش جلسه گذاشته بودن چون بچه هاشون خیلی پیگیر بودن

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

من با اون یکی سوالا کاری ندارم ولی لطفا سوال درست وروتین و خراب نکنید سوالات خودشون به اندازه کافی خرابن جواب سوال 46گزینه 4 که کلید اولیه اونو در نظر گرفته بود

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

وای از دست اینا!!!!!!!!!!!!!

من نمیدونم به چه زبونی به اینها بگم که جواب سوال ۳۹ میشه گزینه ۲

آقای محمد که ایمیلتون MNNT86@GMAIL.COM هستش لطفا نظرتون رو در مورد این سوال بفرمایید. من به هیچ وجه من الوجوه قبول نمیکنم که گزینه ۳ هم میتونه درست باشه. 

ای خدا چطور این رو اثبات کنم بهشوووووووووون.

در مورد سوال ۴۶ هم به نظر من بهترین راه اینه که گزینه ۲ و ۴ رو درست اعلام کنند. این سوال به قول دوستان بیشتر فلسفی هستش و میشه دوتا برداشت رو هم کرد...

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: میلاد
ایمیل شما: milad-s@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

بچه ها چرا سوال 14 و 19 رو فراموش کردید ؟؟؟؟

من فکر می کنم قابلیت اعتراض بیشتری دارن !!!!!

14 که عین جواب گزینه 1 توی کتاب هست ولی بردنش تو باقالیا  !!!!!!!!!

19 هم که  با این اطلاعات نمیشه محاسبه کرد ولی طراح سوال فکر میکنه که میشه !!! حالا چطور خودش فقط میدونه !!!!!!!

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

درمورد سوال 14 اگر مبحث 13 صحفه 45یاداوری 5 را با دقت بخونید خواهید دید که گزینه 4 درست است و اما سوال 46 ه گزینه 4 درست بود که اونو خراب کردن که پرونده ازمون 93 به کلی سیاه شه

ارسال جوابیه ]

نام شما: meysam
ایمیل شما: meysam110@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 5 مرداد ماه، 1393

 بی عرضگی خودتونه اگر با این سوالات مزخرف وغیر استاندارد این دوره مردود شوید همه بهم به سازمان مراجعه واعتراض کنید وتلفنی به دکتر هوایی اعتراض کنید نمره قبولی را 40 در نظر بگیرچند

جناب آقاي دكتر هوايي مدير دفتر مقررات ملي ساختمان88878031الي9

خط مستقيم جهت ارتباط با جناب اقاي دكتر هوايي روزهاي دوشنبه ساعت 9تا 11 صبح 88646368

جناب آقاي دكتر صومعهلو معاون وزير 88646312

شماره تلفن دفتر وزير راه وشهرسازي 88646050 – 88878059

فكس دفتر بازرسي وزارتخانه جهت ارسال نامه هاي اعتراضي 88646255

یا سلام به دوستان این شماره های استفاده شده در اعتراض های شهریور ماه است اگر تغییر تکرده باشند جناب آقاي نورمحمدي معاونت دفتر مقررات ملي ساختمان82244197

جناب آقاي دكتر هوايي مدير دفتر مقررات ملي ساختمان88878031الي9

خط مستقيم جهت ارتباط با جناب اقاي دكتر هوايي روزهاي دوشنبه ساعت 9تا 11 صبح 88646368

جناب آقاي دكتر صومعهلو معاون وزير 88646312

شماره تلفن دفتر وزير راه وشهرسازي 88646050 – 88878059

فكس دفتر بازرسي وزارتخانه جهت ارسال نامه هاي اعتراضي

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: mohsen654@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 6 مرداد ماه، 1393

دیگه گندشو درآوردن، سوال ۴۶ کلید قبلی درست بود، سوال ۱۴ رو هم اصلاح نکردن، سوال ۵۷ هم جواب درست گزینه ۱ هستش دیگه، از این واضح تر نمیشه به خدا من ۱۲ ساله کارم برق ساختمانی صنعتیه، اینا هیچی حالیشون نیست که نشستن اونجا، اصلا نمیدونن جبران سازی راکتیو چی هست که این جوابو دادن، سوال ۴۶ هم گزینه ۴ درسته، محمد جان به جای چرت و پرت سر هم کردن برو مبحث ۱۵ رو بخون تا بفهمی گلم

ارسال جوابیه ]

نام شما: farzad
ایمیل شما: mani.tokli@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 9 مرداد ماه، 1393

ba arz salam va khaste nabashid be hame dostan aziz vaghan man be nobe khodam hame shomaro dark mikonam harchi begin hagh darin vaghan in dore kheili akht bod va albate joda az sakhti soalat kheili mobham bod albate

hame soalat na vali ye chan soal kheili ebham amiz bod dar har hal ma bayed ba hamahngi ham to form etrazhay ke bad jvab miad ro site be in soalat etraz konim 

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 9 مرداد ماه، 1393

من قبل عید فطر به سازمان مسکن و شهرسازی زنگ زدم و گفتن دیگه جای اعتراض نیست! و تا چند روز آینده نتایج نهایی رو اعلام میکنند. خدایی خیلی زور داره به خاطر هیچ و پوچ این آزمون رو قبول نشی

! اون هم درحالی که میدونی یکی دوتا سوال رو درست زدی و جواب سازمان اشتبااهه!خیلی خیلی ناراحت کننده ست!frown

ارسال جوابیه ]

نام شما: فاطمه رضوی
ایمیل شما: fatemeh_razavi_oriflame@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 11 مرداد ماه، 1393
با سلام و سپاس از دوستان خوبم.ممنون از اطلاع رسانی..
ارسال جوابیه ]

نام شما: صدف
ایمیل شما: sadaf.payam@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 11 مرداد ماه، 1393

بچه ها من امروز به دفتر مقررات ملی زنگ زدم گفتند پاسخنامه تغییر نمیکنه و اعتراض فایده نداره چون تا 10 روز آینده نتایج نهایی مشخص میشه. گفتم نمره از چنده گفتن از 50 هستش.

جوابیه ها

نام شما: Akinator
ایمیل شما: Akinator @yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

محمد خودتی ...........فکر شم نمی کردی بشناسمت (عجیب مهندس بشوی تو)

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

صدف یا هر کسی دیگه هستی که اسمتو عوض کردی تو نمیتونی بچه ها رو نا امید کنی و تا 10 روز اینده سهل تا 31 شهریور نتایجو نمیدن بچه جون اونی که فکر میکنی ما هستیم خودتی

ارسال جوابیه ]

نام شما: javad
ایمیل شما: mj2011sedaghat@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

دوستان سلام.من موضوع رسیدگی به اعتراضات را از طریق سازمان استان فارس پیگیری کردم و روابط عمومی بهم گفت باید اعتراضات را به سازمان سنجش ارسال کنید.لطفا شما هم از طریق سازمان استان خودتون پیگیری گنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: javad
ایمیل شما: mj2011sedaghat@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

دوستان سعی کنید حتما و هرچه سریعتر از طریق سازمان  و گروه های تخصصی استان های خود و به صورت مکتوب پیگیری کنید. به سایر دوستان نیز اطلاع رسانی کنید هر چه سریعتر کوتاهی نکنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: javad
ایمیل شما: mj2011sedaghat@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

دوستان یه دست صدا نداره.اگه قرار بر این بود که به سازمان سنجش اعتراض بزنیم آدرس اینه:ص-پ 15875-4378آزمون سازی و روان سنجی- مسایل مربوط به کلید آزمون نظام مهندسی تاسیات برقی 93  یا ص-پ 15875-1314آزمون های متفرقه

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

ما نا امید نمیشیم و تا لحظه ی آخر از حقمون دفاع میکنیم. مسولین دفتر مقررات باید جواب قانع کننده ای به ما بدن.لطفا همه به دفتر زنگ بزنن.من این روزها حتی اعضای خانوادم هم زنگ میزنن. شما هم لطفا زنگ بزنید. این حق ماست که بدونیم همچین جواب های رمانتیکی رو از کیسه ی کدوم عطاری در آوردن .اونا 50 هزارتومن پولشو گرفتن که جوابگو باشن

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393

افرین به این روحیه

ارسال جوابیه ]

نام شما: hasan
ایمیل شما: hasan@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 14 مرداد ماه، 1393

افرین به این روحیه

ارسال جوابیه ]

نام شما: farzad
ایمیل شما: mani.tokli@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 15 مرداد ماه، 1393

aslan saman javab nemidan man harchi zang mizanam kasi javab nemide mishe shomaray bedin ke javab bedan

ارسال جوابیه ]

نام شما: farzad
ایمیل شما: mani.tokli@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 15 مرداد ماه، 1393

dorehay ghabli ham bazi az soalat eshteba tarahi shode bod ya klid soalato eshteba dade bodan vali hichkas be etrazat tavajoh nakard ina hadafeshon faghat pol peda kardan az in rah hast

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 18 مرداد ماه، 1393

آقای فکری چه کنیم از دست این مسوولین بی فکر؟؟؟ سوال 39 به اون وضوح مشخصه که جواب میشه 2 ولی اینا اومدن سوالی 46 رو عوض کردند!!! کاش...

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : يكشنبه، 19 مرداد ماه، 1393

برید پیش نمانده های مجلس و به بازرسی کل کشور شکایت کنید به دیوان عدالت کشوری شکایت کنید اینجا هر چی بنوسید فرقی نمیکنه به حالتون

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: سیس@غشاهه.زخئ

در مورخه : يكشنبه، 19 مرداد ماه، 1393

اینم لینک بازرسی کل کشور

http://www.bazresi.ir/Portal/Home/Default.aspx

ارسال جوابیه ]

نام شما: صدف
ایمیل شما: sadaf.payam@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 21 مرداد ماه، 1393

بچه ها فردا نتایج اعلام میکنند. 

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 21 مرداد ماه، 1393

نتایج نهایی رو میزنن یا نتیجه ی اعتراضاتو؟

قرار بود آخر شهریور اعلام کنن که....

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: صدف
ایمیل شما: sadaf.payam@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 21 مرداد ماه، 1393

نتایج نهایی هست. امتحان بعدی هم آبان هست

ارسال جوابیه ]

نام شما: یسیسش
ایمیل شما: بشسب@یلسب.شبیب

در مورخه : چهارشنبه، 22 مرداد ماه، 1393

بچه ها من قبول شدم . امیدوارم همه موفق شده باشن.

ارسال جوابیه ]

نام شما: احسان
ایمیل شما: xvzxdv@dsdfsdf.com

در مورخه : شنبه، 25 مرداد ماه، 1393

دیدید که نه جواب سوالات رو تغییر دادن، نه نمره آزمون رو به 40 رسوندن، نه احتمالا جلسه ای گذاشتن و نه هیچی.... به همین راحتی با وقت و فکر و پول هزاران نفر بازی شد. به همون راحتی که هواپیمای ایران 140 سقوط کرد و حول و حوش 40 نفر مردن و آب از آب تکون نخورد. به همین راحتی...

جالبه نه. یک در میون آزمون ها رو سخت یا آسون میگیرن. میزان قبولی آزمون اسفند 91 که یکی از سخت ترین آزمونها تا زمان خودش بود چیزی حدود 2% کل شرکت کنندگان بود (به گفته یکی از مسئولان برگزار کننده آزمون نظام مهندسی). آزمون امسال هم که اگه از اون آزمون سختتر نباشه آسون تر هم نبوده، میزان قبولیش همون حول و حواشی خواهد بود.

اینا همش ترفنده.

حالا حساب کن، من و شمایی که تو این آزمون 48 شدیم مردود اعلام شدیم

و اونی هم که تو آزمون بسیار ساده ای مثل شهریور 91 مثل آب خوردن  نمرش 50 شده، قبول شده. حالا به نظر شما بهتر نبود که آزمون کنکوری باشه؟؟؟؟

چرا خیلی بهتر بود، در این صورت الان قطعا من و شما هم نه تنها قبول بودیم که جزء رتبه های متوسط به بالا هم بودیم. بگذریم.... بچه های دهه شصت عادت کردن هر سال یکی دو تا آزمون بدن. اینقدر ناراحت شدم که فقط دوست دارم ساعت ها پیش یکی گریه کنم. افسوس که همه این درد و رنج ها برام شده عقده . خدا باعث و بانیش رو نیامرزه.

این خانه ز پای بست ویرانست                     خواجه در فکر نقش ایوانست.

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسام
ایمیل شما: hesam_mardani@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 28 مرداد ماه، 1393

از آنجائیکه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از داوطلبان عزیز نسبت به ارسال پیام و مکاتبه با ایمیل های شخصی همکاران و یا تماس با تلفن های دفتر مدیرکل نسبت به موضوع آزمونها اعم از مراحل ثبت‌نام و اعتراضات و اعلام نتایج، سوالاتی را مطرح می‌نمایند که این کار صحیح نبوده و باعث اختلال در روند کارهای روزانه و عادی میگردد لذا بدینوسیله به آگاهی میرساند داوطلبان عزیز فقط به روش زیر نسبت به ارسال موارد و نظرات خود اقدام نمایند و درصورتیکه غیر از روشهای زیر اقدام شود هیچ گونه مسئولیتی متوجه وزارتخانه نخواهد بود. لهذا به منظور رفاه حال داوطلبان و شرکت‌کنندگان محترم در زمینه پاسخ به ابهامات و سوالات احتمالی در خصوص آزمونهای موصوف،کارشناسان دفتر مقررات ملّی ساختمان همه روزه در ایام اداری فقط از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ پاسخگوی کلیه مسایل و ابهامات قابل طرح می‌باشند.

مشخصات و شماره تلفن کارشناسان و مسئولین بخشها بشرح زیر میباشد:

پاسخگویی به سوالات و ابهامات آزمونهای رشته عمران و ترافیک(آقای مهندس نورمحمدی) ۸۲۲۴۴۱۹۷

پاسخگویی به سوالات و ابهامات آزمونهای رشته نقشه‌برداری و شهرسازی(خانم ملک‌زاده)۸۲۲۴۴۱۹۵

پاسخگویی به سوالات و ابهامات آزمونهای رشته‌های تاسیسات برقی و مکانیکی(خانم مهندس شاکری) ۸۲۲۴۴۱۸۸

پاسخگویی به سوالات و ابهامات آزمونهای معماری(خانم مهندس فرامرزی) ۸۲۲۴۴۱۹۴

معاون ترویج و آموزش (آقای مهندس نورمحمدی)۸۲۲۴۴۱۹۷

معاون مدیرکل و مسئول ستاد آزمون(آقای مهندس شیخ‌انصاری) ۸۲۲۴۴۲۰۰

ارتباط با مدیرکل فقط از طریق ایمیل havaei@mrud.gov.ir

ارسال اعتراضات و نامه­های الکترونیکی از طریق ایمیل daftar@inbr.i

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 شهريور ماه، 1393

سلام. کسی حل سوال 49 سری A رو داره.من زنگ زدم دفتر مقررات،خانم شاکری کارشناس برق دفتر میگف این سوال یه نکته داره که جواب 2 صحییحه.

من هر جور حساب میکنم حداقل جریان کلید 30.07 میشه که اگه از حالت ژنراتوری موتور هنگام اتصال کوتاه صرف نظر هم نکنیم این مقدار باید بیشتر بشه نه کمتر....

ارسال جوابیه ]

نام شما: سیب
ایمیل شما: werwer@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 4 شهريور ماه، 1393

ایشون هر سوالی رو که بگی بهشونمیفرمایند که یک نکته ای داره و جواب نظام مهندسی صحیحه. تازه جالبه که نکته رو هم نمیگه. اینا من و شما رو فیلم کردن برادر من وگرنه آزمون این دفش واقعا اشکال داشت. کاش حداقل قبول می کردن.

ارسال جوابیه ]

نام شما: javad
ایمیل شما: mj2011sedaghat@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 6 شهريور ماه، 1393

سلام.دوستان راست میگن خانم شاکری و همکارانش یه کمیته تشکیل دادن و واقعا همه را فیلم کردن.قطعا پر اشتباه ترین آزمون  از زمان تاسیس سازمان سنجش تا کنون همین بوده و یک افتضاح تاریخی برا مسکن و شهرست

و نظام مهندسی ساختمانه

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 13 شهريور ماه، 1393

دوستان من زنگ زدم خانم شاکری و ایشون گفت که باز یه کمیته داره سوالات مورد دار رو بررسی میکنه و هفته بعد جواب نهایی مشخص میشه...

امیدوارم با بررسی دقیقتر سوالات، کلید نهایی عوض بشه تا حق کسی ضایع نشه.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 23 شهريور ماه، 1393

اصلاحیه نهایی در سایت نظام مهندسی اعمال شده، البته برای من که فرق نکرد و همون 49 موندم

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi_faryab@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 23 شهريور ماه، 1393

سلام

امروز که تو سایت نمیشه رفت و نتیجه رو دید.

من آخر وقت دیشب نگاه کردم فرقی نکرده بود ولی امروز نمیشه رفت و نگاه کرد.

کسی هست که نمره ش تغییر کرده باشه؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: javad
ایمیل شما: mj2011sedaghat@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 23 شهريور ماه، 1393

دوستان چقدر ساده اید.خدایی همه را فیلم کردن.به خدا اگه کلید سوالات بازبینی شده بود بدون هیچگونه شکی نمرات همه تغییر میکرد...از دوستان تهرانی خواهش میکنم برید پیگیری کنید تا پشیمون نشدید

ارسال جوابیه ]

نام شما: نوشا
ایمیل شما: arnoosh_hiseini@ymail.com

در مورخه : شنبه، 29 شهريور ماه، 1393
این صفحه یه مشکلی داره من اصلا نمیتونم جواب سوالا رو کامل تو یع صفحه ببینم نصفه میبینمداگه ممکنه مشکلش رو برطرف کنید
ارسال جوابیه ]

نام شما: علیرضا
ایمیل شما: alirezazarei89@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 5 مهر ماه، 1393

در سوالی که اتصال کوتاه را گفته می توان به صورت زیر عمل کرد.

با توجه به حضور شبکه و ترانس سری هستند امپدانس را سری می کنیم یعنی می توان سطح اتصال کوتاه را موازی در نظر بگیریم.

با این عمل جواب درست می باشد.

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب