حل تشریحی آزمون نظام مهندسی برق آبان 93
پاسخنامه و پاسخ تشریحی و کلیدی آزمون نظام مهندسی برق آبان ماه سال 93

از راههای آمادگی برای حضور در آزمونهای نظام مهندسی مطالعه سوالات و پاسخ های تشریحی سوالات آزمون است که این راه میتواندبه قبولی شما در آزمون نظام مهندسی کمک کند. مرکز آموزش دژآران با کمک اساتید برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تشریحی کامل و جامعی را فراهم کرده است که بتوانید با مطالعه آن با سوالات و جوابهای آزمون نظام مهندسی آشنا شده و در آزمون موفق شوید. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق آبان ماه سال 1393 را در ادامه این مطلب مطالعه بفرمایید.

سوال 1)گزینه 1

S=√[(10+12*cos sin-1 (6.6/12) +20 *0.8 )2 +(10+6.6+20*0.6)2]

S= 46 KVA ⇒ I = 46/(√3*380) =70A


سوال 2)گزینه 2

Cos α = 0.9   ⇒  Q = Ptgα ⇒  Q=3600 tg cos-1 0.9 = 1743


سوال 3) گزینه 2

delta Umax = 5%  ⇒  delta Umax = 5%*220=11V                

⇒ حداقل قابل قبول  U=220-11=209 V

پس با وجود 180V ، کنتاکتور وصل نمیشود.


سوال 4)گزینه 4

با توجه به وجود میزان ذخیره جریان به اندازه 25mA  در خازن ، کنتاکتور کمی وصل مانده و سپس قطع میشود.


سوال 5)گزینه 4

چون باید افت ولتاژ نداشت و ضمنا باعث بروز جریان خازنی زیاد نیز نشد.


سوال 6) گزینه 2

زیرا IP44و IP41 هر دو به صورت برابر در برابر نفوذ اجسام (عدد اول )حفاظت شده اند.


سوال 7) گزینه 4

RB  ≤  (RE X 50)/(220-50)   ⇒ RE  ≤ 2.9


سوال 8)گزینه 4

n=Round up(طول چاه منهای یک تقسیم بر هفت)= Round up (50-1)/7 +1  ⇒ عدد 8


سوال 9) گزینه 1

برای اینکه سلکتیویته رعایت گردد باید کلید B سریعتر عمل نماید .


سوال 10) گزینه 3

A ≥ (Isc √t)/k ⇒ A ≥ (15000√0.2)/143

کابل X LPE ⇒ K=143      ⇒ A ≥ 46.9  ⇒ 50mm2


سوال 11)گزینه 1

برای ایجاد بنا در حریم درجه دو نیاز به مجوز از وزارت نیرو است.


سوال 12)گزینه 3

بر اساس مبحث 21 ، تجهیزات تهویه مطبوع ، پاسخ سوال است.


سوال 13)گزینه 2

VSD  با کنترل ولتاژ و فرکانس ، دور موتور را کنترل می نماید.


سوال 14)گزینه 3

بر اساس مبحث 21 ، گزینه 3 خواهد بود.


سوال 15) گزینه 4


سوال 16)گزینه 4

60*15*0.2=180 kw

با توجه به سوال ، منحنی B مورد استفاده است.


سوال 17)گزینه 2

I=s/(√3V) = 630000/(√3*400)=909A ⇒ In = 1000A           Ir=909/1000=0.91


سوال 18)گزینه 3

Isc = In / %uk   ⇒ 909/0.04=22.7 KA

و تمام کلید ها مثل هم هستند.


سوال 19)گزینه 1

QA1=QA2=QA3=22.7 KA

QB1=QB2=QB3= 2*22.7 KA  = 45.4 KA


سوال 20)گزینه 2

QA1=QA2=QA3= 2 * 22.7 KA =45.4 KA

QB1=QB2=QB3= 3 * 22.7 KA = 68.1 KA


سوال 21)گزینه 2

ضریب تصحیح Kt =  ضریب همجواری * ضریب دما

PVC=1*0.73=0.73    سه سینی در هر سینی شش کابل 

XLPE=1*0.73=0.73    سه سینی در هر سینی شش کابل 


سوال 22)گزینه 1

IL = P/(√3Vcos p)  = 30000/(√3*380*0.85)=53.62

کابل XLPE و T=40ºC ⇒ ضریب دما = 0.91

ضریب نصب و همجواری = 0.73     ⇒ kt = 0.91*0.73=0.6643 ⇒  I'L = 53.62/0.6643=80.71A


سوال 23)گزینه 4

IY/delta  = Imotor / √3 = 46.6 A


سوال 24) گزینه 2

بر اساس مبحث 15


سوال 25 ) گزینه 3


سوال 26)گزینه 1


سوال 27)گزینه 3


سوال 28) گزینه 1

ct= (V*3600*K)/T = (0.75*3600*2)/0.4 =13500


سوال 29) گزینه 2

بر اساس مبحث 15 حداکثر ارتفاع پله 0.24m

49/0.24=20.4                                      21 عدد پله

ضمنا در سطح افق با توجه به عمق هر پله برابر 40 سانتیمتر نیاز به 24 پله خواهد بود.

پس تعداد پله های مورد نیاز بر اساس حداکثر تعداد ، 24 خواهد بود


سوال 30)گزینه 4

24*2*75 = 3600 kg


سوال 31)گزینه 2


سوال 32)گزینه 4


سوال 33)گزینه 4


سوال 34)گزینه 1


سوال 35)گزینه 3


سوال 36)گزینه 4


سوال 37)گزینه 2

RKIn ≤ 50  ⇒ R*5*200 ≤ 50 ⇒ R≤0.05


سوال 38)گزینه 4

RKIrelay ≤ 50 ⇒ R*1.25 Irelay≤ 50 ⇒ R*1.25 *(10*200)≤ 50 ⇒ R ≤ 0.02


سوال 39)گزینه 2


سوال 40)گزینه 3


سوال 41)گزینه 4


سوال 42)گزینه 3


سوال 43)گزینه 3

cos tg-1phi1= cos tg-1 30000/50000=0.857

cos tg-1phi2= cos tg -1 36000/60000=0.857

Cos phi ها برابر ، دیماند ها برابر ،  پس انرژی بیشتر = پول بیشتر


سوال 44)گزینه3

Zsc ≤ 220/(2*200)⇒ Zsc ≤ 0.55


سوال 45)گزینه 1

St= 900 KVA

900/Uk   =   (500/6) + (400/5) ⇒Uk =5.51%

Trans 1⇒  500*(5.51/6)*(850/900)=434 KVA 


سوال 46)گزینه 4


سوال 47)گزینه 1


سوال 48)گزینه 2


سوال 49)گزینه 4


سوال 50)گزینه 1


سوال 51)گزینه 2


سوال 52)گزینه 4

R=(100/(2π*3))[ln (((8*3)/0.02) -1)] =32.3


سوال 53)گزینه 1

32.3*0.13=4.2


سوال 54)گزینه 1


سوال 55)گزینه 4

Isc = In / %uk   ⇒ [1250000 / (√3*400)] / 0.06 = 30.07 KA


سوال 56)گزینه 3

30.07 KA+6* [600000/0.92] / [√3*400*0.92] = 36.21 KA


سوال 57)گزینه 3


سوال 58)گزینه 3


سوال 59)گزینه 4


سوال 60)گزینه 4

400*(99/94)=421


1397/12/03 تاریخ انتشار مقاله 38 بازدید