شماره سريال لوح
كد خروجي دستگاه
نام خانوادگي
شماره تماس
پست الکترونيک
استان
رشته تحصيلي