جواب آزمون نظام مهندسی نظارت برق بهمن 97
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق بهمن ماه 97

مطالعه آزمونهای سالهای گذشته و پاسخ‌هایشان به داوطلبین شرکت در آزمونهایی چون نظام مهندسی ساختمان کمک می‌کند تا علاوه بر آشنایی با نحوه سوالهای سال‌های گذشته، نمونه سوالهای مفیدی هم برای هر مبحث به همراه داشته باشند. مرکز آموزش دژآران همواره سعی کرده است برای کمک به داوطلبین راههای متعددی را در اختیارشان قرار بدهد، از این روز با جمع آوری سوالات و پاسخ دهی با کمک برترین اساتید کشور، پاسخنامه آزمون نظام مهندسی نظارت برق ساختمان بهمن 97 را آماده کرده است تا شما همراهان عزیز استفاده بفرمایید. 

 

 

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق بهمن 97 - کد C


پاسخ آزمون نظام مهندسی نظارت برق بهمن 97

 

سوال 1 ) گزینه 4 - دقت کنید نوشته شده مدار روشنایی


سوال 2) گزینه 4 - با کلید واحد ، دارای ضریب همزامانی یک خواهد بود


سوال 3) گزینه 2 

70 + 30 = 100 cm


سوال 4) گزینه 4 -  مدارهای دارای حفاظت جدا ، نباید نول های مشترک داشته باشند


سوال 5) گزینه 1 - طبق صفحه 65 مبحث 13


سوال 6) گزینه 4


سوال 7) گزینه 1


سوال 8) گزینه 4


سوال 9) گزینه 2

20 + 5 * 40 + 4 * 2 * 40 + 20 = 560 mm


سوال 10) گزینه 1 - طبق 158 مبحث 13


سوال 11) گزینه 4


سوال 12 ) گزینه 4 - طبق صفحه 95 مبحث 13


سوال 13 ) گزینه 3


سوال 14) گزینه 2 - طبق صفحه 6 مبحث 13


سوال 15) گزینه 2 - طبق صفحه 163 مبحث 13


سوال 16) گزینه 1 - با احتساب فاصله دو الکترود معادل 2 برابر عمق آنها


سوال 17) گزینه 4


سوال 18) گزینه 4


سوال 19) گزینه 4


سوال 20) گزینه 1


سوال 21) گزینه 1


سوال 22) گزینه 4


سوال 23) گزینه 3 - طبق صفحه 178 مبحث 13


سوال 24) گزینه 1


سوال 25 ) گزینه 2 - طبق صفحه 171 مبحث 13


سوال 26) گزینه 4 - طبق صفحه 161 مبحث 13


سوال 27) گزینه 1 - هر دو محدود کننده جریان اتصال کوتاه هستند


سوال 28 ) گزینه 1 - نول آبی و فاز سیاه باشد


سوال 29) گزینه 3


سوال 30) گزینه 2 - طبق شکل صفحه 141 مبحث 13


سوال 31) گزینه 4 - طبق جدول صفحه 32 فصل 4 نشریه 110


سوال 32) گزینه 4 - طبق صفحه 5 فصل 4 نشریه 110


سوال 33) گزینه 3 - طبق صفحه 2 فصل 4 نشریه 110


سوال 34) گزینه 2


سوال 35 ) گزینه 3


سوال 36) گزینه 3


سوال 37) گزینه 1


سوال 38) گزینه 4 - طبق صفحه 26 مبحث 13


سوال 39) گزینه 2


سوال 40) گزینه 3 - طبق صفحه 201 مبحث 13


سوال 41) گزینه 1 - طبق صفحه 202 مبحث 13


سوال 42) گزینه 4


سوال 43) گزینه 4 - دارای شیلد است


سوال 44) گزینه 2


سوال 45) گزینه 1 طبق بند ت صفحه 110 مبحث 13


سوال 46) گزینه 4 طبق بند ج صفحه 110 مبحث 13


سوال 47) گزینه 2


سوال 48) گزینه 3 طبق مبحث 2


سوال 49) گزینه 1 


سوال 50) گزینه 1


سوال 51) گزینه 4 - طبق صفحه 16 مبحث 22


سوال 52 ) گزینه 2 - طبق بند ذ صفحه 28 مبحث 13


سوال 53) گزینه 2


سوال 54) گزینه 2


سوال 55) گزینه 3


سوال 56) شکل های 1 و 2 تکراری هستند ، 1 و 2 و 3 صحیح است


سوال 57) گزینه 3 - طبق صفحه 195 مبحث 13


سوال 58) گزینه 1


سوال 59) گزینه 1


سوال 60) گزینه 1


1397/12/13 تاریخ انتشار مقاله 40955 بازدید