سوالات و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی مهر 99 - نظارت برق
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهرماه 99

به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون نظام منهندسی نظارت برق مهر ماه 99 میرساند، مرکز آموزش دژآران بلافاصله پس از اینکه به سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهر ماه 99 دست یافت شروع به حل سوالات کرد .

مرکز آموزش دژآران طبق روال هر همیشه بلافاصله پس از آزمون ها و دستیابی به سوالات، سوالات را حل کرد و به صورت تشریحی در وبلاگ سایت قرار میدهد.

سوالات و پاسخ تشریحی نظارت برق 99 کد c و کد b آماده شده است و در لینک زیر میتوانید سوالات هر دو کد b و c را دریافت کرده و جواب های کد b را در همین ابتدا و کد c را در پایین صفحه مطالعه نمایید .

 


 

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهر 99 - کد b 

 

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهر 99 - کد C 

 


 

 

 

پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهر ماه 99 

کد b

 

سوال 1) گزینه 4


سوال 2) گزینه 1

طبق صفحه 113 کتاب موسیسیان


سوال 3) گزینه 4


سوال 4) گزینه 1


سوال 5) گزینه 3


سوال 6) گزینه 4

طبق مبحث 13 صفحه 172


سوال 7) گزینه 1

طبق مبحث 13 صفحه 52

3.2*0.9=2.88

4.3*0.9=3.87


سوال 8) گزینه 4

طبق مبحث 13 صفحه 190


سوال 9) گزینه 1

طبق مبحث 13 صفحه 120


سوال 11) گزینه 4

طبق صفحه 171 مبحث 13


سوال 12) گزینه 1

نول شناور میشود


سوال 13) گزینه 2

7 * 15 = 105

[ (15*2) + (7 * 2) ] *2 + 3.14 * 2 = 100.6

[ (1.5 * 15) + (7 * 1.5) ] *2 + 3.14 * (3.5 - 22 ) = 91.9


سوال 14) گزینه 4

طبق صفحه 130 مبحث 13


سوال 15) گزینه 3

طبق صفحه 160مبحث 13 نباید از نصف 16 کمتر باشد


سوال 16) گزینه 3

PT = 20000 / 100V

CT = I  = 800/(√3*400)= 23        => 25/5


سوال 17) گزینه 4

طبق بند 139-6 صفحه 15 فصل 9 نشریه 110


سوال 18) گزینه 1


سوال 19) گزینه 3

کابل زره دار است


سوال 20) گزینه 4


سوال 21) گزینه 3

طبق صفحه 22 فصل 3 نشریه 110


سوال 22) گزینه 2

طبق تبصره بالای صفحه 92 مبحث 13


سوال 23) گزینه 1

نباید از 100w تجاوز کند


سوال 24) گزینه 3


سوال 25) گزینه 4

طبق بند 3-9-6-1 مبحث 3 صفحه 181


سوال 26) گزینه 1

طبق بند 3-5-7-5مبحث 3 صفحه 62


سوال 27) گزینه 2

(100000*16*10-2 *8.8) / 1000 = 140 kg


سوال 28) گزینه 3

طبق بند 13-9-5-4 مبحث 13 صفحه 106


سوال 29) گزینه 2

طبق صفحه 22 از فصل 4 نشریه 110


سوال 30) گزینه 3


سوال 31) گزینه 4


سوال 32) گزینه 1


سوال 33) گزینه 2


سوال 34) گزینه 3


سوال 35) گزینه 2


سوال 36) گزینه 2


سوال 37) گزینه 3


سوال 38) گزینه 1


سوال 39) گزینه 1


سوال 40) گزینه 2

توزیع بار متعادل بین 3 فاز است


سوال 41) گزینه 4


سوال 42) گزینه 1

محل CT نامناسب است


سوال 43) گزینه 3


سوال 44) گزینه 4


سوال 45) گزینه 2

Isc= In / %Uk


سوال 46) گزینه 1


سوال 47 گزینه 2


سوال 48) گزینه 3


سوال 49) گزینه 1


سوال 51) گزینه 3

طبق بند ت صفحه 114 مبحث 13


سوال 52) گزینه 2


سوال 53) گزینه 1


سوال 54) گزینه 3

طبق بند 13-9-9-2 مبحث 13 صفحه 118


سوال 55) گزینه 2 

طبق صفحه 336 کتاب موسیسیان


سوال 57) گزینه 3


سوال 58) گزینه 2


سوال 59) گزینه 2


سوال 60) گزینه 1

 

 

 

 

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهر 99 - کد C 

 


 

پاسخ تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق مهر ماه 99

کد c

 

سوال 5 ) گزینه 4

طبق بند 1-6-4 صفحه 160مبحث 13 نباید از نصف 16 کمتر باشد


سوال 6 ) گزینه 4

pt = 20000/ 100v

ct : I  = 800/(√3*400)= 23


سوال 7 ) گزینه 4

طبق بند 9-13-6 صفحه 15 فصل 9 نشریه 110-1


سوال 8 ) گزینه 1


سوال 9 ) گزینه 3

کابل زره دار است پس

r = 9 (D + d)


سوال 10) گزینه 4


سوال 11) گزینه 4

طبق بند 3-10-17 صفحه 22 مبحث 3 نشریه 110


سوال 12) گزینه 2

طبق تبصره بند 13-7-3-12 مبحث 13 صفحه 92


سوال 13) گزینه 1

نباید از 100w تجاوز کند


سوال 14) گزینه 4


سوال 15) گزینه 4

طبق بند 3-9-6-1 مبحث 3 صفحه 181


سوال 16) گزینه 2

طبق بند 3-5-7-5 مبحث 3 صفحه 62


سوال 17) گزینه 3

(100000*16*10-2 *8.8) / 1000 = 140 kg


سوال 18 ) گزینه 4

طبق بند 13-9-5-4 مبحث 13 صفحه 106


سوال 19 ) گزینه 3

طبق صفحه 22 از فصل 4 نشریه 110


سوال 20) گزینه 3


سوال 21) گزینه 4


سوال 22) گزینه 1


سوال 23) گزینه 3


سوال 24) گزینه 3


سوال 25) گزینه 2


سوال 26) گزینه 3


سوال 28) گزینه 2


سوال 29) گزینه 2


سوال 31) گزینه 4


سوال 32) گزینه 1


سوال 33) گزینه 3


سوال 34) گزینه 1


سوال 35 ) گزینه 2

Isc= In / %Uk


سوال 36) گزینه 1


سوال 37) گزینه 2


سوال 38) گزینه 4


سوال 39) گزینه 2


سوال 41) گزینه 4

طبق بند ث مبحث 13 صفحه 114


سوال 42) گزینه 2


سوال 43) گزینه 2


سوال 44) گزینه 4

طبق بند 13-9-9-2 مبحث 18 صفحه 118


سوال 45) گزینه 2 

طبق صفحه 336 کتاب موسیسیان 


 

سوال 47) گزینه 4


سوال 48) گزینه 2

طبق صفحه 113 کتاب موسیسیان


سوال 49) گزینه 4


سوال 50) گزینه 2


سوال 51) گزینه 4

 


1399/07/04 تاریخ انتشار مقاله 35573 بازدید