حل سوالات نظام مهندسی بهمن ماه سال 1394
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق بهمن ماه سال 94

یکی از بهترین مسیرها برای آمادگی  آزمون های نظام مهندسی همواره مطالعه سوالات و پاسخ های تشریحی دوره های گذشته بوده تا با روند سوالات و نحوه رسیدن به پاسخ درست آشنا شد. مرکز آموزش دژآران با کمک اساتید برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تشریحی جامعی را فراهم کرده تا به شما در مسیر قبولی در آزمون کمک کند. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق بهمن ماه سال 1394 را در ادامه این مطلب مطالعه بفرمایید.

 

 


دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی برق بهمن 94 - کد D


 

پاسخ سوالات آزمون نظام مهندسی برق بهمن 94

 

 

سوال 4 ) گزینه 4


سوال 5 ) گزینه 4

افت موانع - افت فاصله - صدای آژیر = صدای شنیده شده

==> 100 - 20logd - 20 -20 = 60 - 20logd

که حتی اگر 1m فاصله هم باشد صدا به 60 دسی بل کاهش یافت در نتیجه از 73 کمتر میشود . پس داخل واحد نصب میشود


سوال 7 ) گزینه 2

کابل باید بتواند بیش از زمانی که کلید جریان را قطع نماید تا همان جزیان را تحمل کند


سوال 8 ) گزینه 1


سوال 9 ) گزینه 3

Skol= 400 + 500 +630 =1530

Skol / UKkol = (S1 / Uk1) + (S2 / UK2) + (S3 / UK3)

==> 1530 / UKkol  = (400 / 4) + (500 / 6) + (630 / 4)

==> UKkol = 4.49

سهم ترانس1 ≤ 400

==> 400 * (4.49 / 4) * Sbar / 1530  ≤400 ==> Sbar ≤1363.33


سوال 10 ) گزینه 3


سوال 11 ) گزینه 4

طبق صفحه 48 مبحث 21 ( پدافند )


سوال 12 ) گزینه 3

طبق بند 12-1-3-7 مبحث دوازدهم (ایمنی)


سوال 13 ) گزینه 2

بر اساس بند 19-5-2-4 مبحث 19 (صرفه جویی)


سوال 14 ) گزینه 2

طبق یند 22-2-12-4 مبحث 22 (نگهداری)


سوال 15 ) گزینه 2


سوال 16 ) گزینه 4


سوال 17 ) گزینه 4


سوال 18 ) گزینه 4


سوال 19 ) گزینه 2


سوال 20 ) گزینه 2

6 || 4 = 2.4


سوال 21 ) گزینه 3

اگر افت ولتاژ جریان I و طول L را K فرض کنیم :

ΔuA = 2k + 2k + 6k = 10k

ΔuB = 10k


سوال 22 ) گزینه 4


سوال 23 ) گزینه 1

طبق صفحه 24 مبحث 15 ( آسانسور)


سوال 24 ) گزینه 1

طبق جدول صفحه 12 مبحث 15 (آسانسور)


سوال 25 ) گزینه 1

I = (120000 / 0.88)  /  (√3 * 0.9 +380) = 230A


سوال 26 ) گزینه 2

I = (120000 / 0.88)  /  (√3 * 0.9 * 660 * √3) = 230A


سوال 27 ) گزینه 2

طبق صحه 37 مبحث 15 آسانسور


سوال 28 ) گزینه 1

a :

Isl هر ترانس = (In / uk%) = [2000000 / (√3 *400)] / 0.06 = 48.1 KA

b: 48.1 KA


سوال 29 ) گزینه 2

a: 48.1 KA

b : 2*48.1 = 96.2 KA


سوال 30 ) گزینه 4

Isc = 400 / [√3 ( Zنیکر +( Zt1 || Zt2))]

ZT = (6*4002 )  /  100*2000000) = 0.0048

= 400 / ( √3 [( 4002 / 500000000) + ( 0.0048 || 0.0048)]) = 84.9 kA


سوال 31 ) گزینه 3

بر اساس شکل صفحه 98 مبحث 13 (برق)


سوال 32 ) گزینه 2


سوال 33 ) گزینه 4


سوال 34 ) گزینه 1


سوال 35 )گزینه 3

5 || R/6 = 2 => R = 20


سوال 36 ) گزینه 1

بر اساس صفحه 18 مبحث 15 ( آسانسور)


سوال 37 ) گزینه 4


سوال 38 ) گزینه 1


سوال 39 ) گزینه C , D

A: مسکونی

                 => 1* 3.5m = 3.5

B: مسکونی

                 => 2 * 3.5 = 7

C: اداری

                 => 3 * 3.5 = 10.5

D:اداری

                => 4* 3.5 =14


سوال 40 ) گزینه 2


سوال 41 ) گزینه 2

(12  / 3 فاز) = 4 کنتور روی هر فاز

4 *25 = 100  A

بر اساس صفحه 35 مبحث 13 ( برق)

ضریب همزمانی تعلق نمی گیرد زیرا جریان نامی ملاک است


سوال 42 ) گزینه 1


سوال 43 ) گزینه 2


سوال 44 ) گزینه 4


سوال 45 ) گزینه 1


سوال 46 ) گزینه 1


سوال 47 ) گزینه 4


سوال 49 ) گزینه 2

T = 40 => k1 = 0.98

ارتفاع = 1800 m => k2 0.92

m => k

(S بار ) = (0.8/ 800  ) = 1000  kVA

 heavy : ST = (1000 / 0.88)  = 1136

light : ST = (1000 * 0.5) / 0.57 = 887

==> 1250 kVA


سوال 50 ) گزینه 3

(S دیزلها) = (1000) / ( (0.98 * 0.92) *0.5) = (554) => 600 kVA


سوال 51 ) گزینه 2

Q1 و Q3 => Isc = [1250000 / (√3 *380) ] / 0.06 = 31.65 kA

Q2 = (ISc دیزل ) = (600000) /  [[((√3) * 380 ) / 0.12 )] *2 ] = 15.2 kA


سوال 52 ) گزینه 4


سوال 53 ) گزینه 3


سوال 54 ) گزینه 4


سوال 55 ) گزینه 3

THD = √(102 + 52 +12 ) / 100 = 11.2%


سوال 57 ) گزینه 2


سوال 58 ) گزینه 3


سوال 59 ) گزینه 3


1397/12/04 تاریخ انتشار مقاله 298 بازدید