جواب های آزمون نظام مهندسی برق شهریور 95
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق شهریور ماه سال 95

از راههای رسیدن به آمادگی برای شرکت در آزمون های نظام مهندسی ساختمان، مطالعه تمامی سوالات دوره های قبل بوده. به همین منظور مرکز آموزش دژآران برای کمک به شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کرده است. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق شهریور سال 1395 را در ادامه این مطلب مطالعه بفرمایید.

 


دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی برق شهریور 95 - کد C


 

پاسخ سوالات آزمون نظام مهندسی برق شهریور 95

 

سوال 1 ) گزینه  1

p = 130 kw

sh = p - 230 * 1.125  = 258.75 kw

k = 0.88   ==> بار s = (258.75 / 0.9) = 287.5 KVA

               ==> ترانس s  = 287.5 / 0.88 =326.7 ==> 400 kvA


سوال 2 ) گزینه 1

P = 230*4.125 = 258.75 kw   ==> بار s = (258.75 / 0.8) = 323.44 KVA

k1 = 0.97 

k2 = 0.82                                 ==> ژنراتور s = 323.44 / (0.12 * √3 ) = 362.4  ⇒ 400 KVA


سوال 3 ) گزینه 4


سوال 4 ) گزینه 4

Ix ≥ رله مغناطیسی KI  ⇒  Ix = [400000 / (√3 * 380)] / 0.12  = 5064

رله مغناطیسی I  ≤ 5064 / 125  ⇒ رله مغناطیسی I ≤ 4051


سوال 5 ) گزینه 1


سوال 6 ) گزینه 1


سوال 7 ) گزینه 2


سوال 8 ) گزینه 4


سوال 9 ) گزینه 2


سوال 10 ) گزینه 1


سوال 11 ) گزینه 2


سوال 12 ) گزینه 1


سوال 13 ) گزینه 1


سوال 14 ) گزینه 2


سوال 15 ) گزینه 1


سوال 16 ) گزینه 2


سوال 17 ) گزینه 2


سوال 18 ) گزینه 2

P = 30 + [(18*10) + (15*15)] * 0.6 = 543 kw


سوال 19 ) گزینه 4


سوال 20 )  گزینه 3


سوال 21 ) گزینه 4


سوال 22 ) گزینه 3

Eav =   [(4 * 205) + (8 * 240) + (8 * 685) + (4 * 1000)] / 24 = 509


سوال 23 ) گزینه 3

E = (Ø * cu * LLF ) / A   ⇒  509 = (10 * Ø *0.8 * 0.85) / (6 * 10) ⇒ Ø = 4491


سوال 24 ) گزینه 1 

چون  نور توزیع شده تر میگردد


سوال 25 ) گزینه 4

R= 3Rb

Uf = Ia.Ra  ⇒ U= [ 230 / 1.3 Ra ] * Ra = 172.5

230 = Ra.Ia + Rb.Ia = 1.3 Ra Ia ⇒ Ia = 230 / 1.3 Ra


سوال 26 ) گزینه 2 

Ra = K.Rb                          ⇒  Uf = 230 / (1 + (1/k) )  =  50 ⇒  K = 0.277


سوال 27 ) گزینه 3

I1 = P / (√3.Vx.0.9)

                                                 ⇒ I2 / I= 0.9 / 0.75 = 1.2

I2= P / (√3.Vx.0.75)                     


سوال 28 ) گزینه 1


سوال 29 ) گزینه 4


سوال 30 ) گزینه 2


سوال 31 ) گزینه 2


سوال 32 ) گزینه 2


سوال 33 ) گزینه 1


سوال 34 ) گزینه 3


سوال 35 ) گزینه 4


سوال 36 ) گزینه 2

A ≥ (Ix.√t) / K  ⇒  A ≥ [17000 * √(2*0.02)] / 115    ⇒ A ≥ 29.56 mm


سوال 37 ) گزینه 4


سوال 38 ) گزینه 1


سوال 39 ) گزینه 4


سوال 40 ) گزینه 3

380 * 0.95 = 360 v            ⇒ ( 360 / √3 ) = 207


سوال 41 ) گزینه 2


سوال 42 ) گزینه 4


سوال 43 ) گزینه 1


سوال 44 ) گزینه 2


سوال 45) گزینه 4


سوال 46 ) گزینه 4


سوال 47 ) گزینه 1

120 * (40 / 5) * (20000 / 100) = 192000


سوال 48 ) گزینه 3


سوال 49 ) گزینه 2

A ≥ (9500√1) / 190 ⇒ A ≥ 50


سوال 50 ) گزینه 1

( L3x - 10% ) = 9.72 msad


سوال 57) گزینه 4


سوال 58 ) گزینه 4


سوال 59 ) گزینه 2


سوال 60 ) گزینه 3


1397/12/04 تاریخ انتشار مقاله 237 بازدید